PKP Intercity oficjalnie zakończyło przetarg na dostawę piętrowych składów push-pull

PKP Intercity oficjalnie zakończyło przetarg na dostawę piętrowych składów push-pull

Jak już informowaliśmy, konsorcjum polskich producentów Pesy z Bydgoszczy i Newagu nie czekało z decyzją PKP Intercity i postanowiło nie przedłużać ważności oferty na dostawę piętrowych składów push-pull. Teraz formalności dopełnił przewoźnik.

PKP Intercity tłumaczy, że postępowanie zostało unieważnione ze względu na okoliczność, iż jedyna oferta złożona w Postępowaniu podlega odrzuceniu.

W Postępowaniu złożona została jedna oferta, tj. oferta Konsorcjum Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy oraz Newag Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu.

Oferta powyższa podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Z powodu konieczności odrzucenia jedynej oferty złożonej w Postępowaniu, Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp zgodnie, z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu – napisano w uzasadnieniu.

Przypomnijmy, że na sfinansowanie zamówienia PKP Intercity przeznaczyło 6 654 160 272 zł brutto, a polskie konsorcjum oczekiwało 8 533 682 436 zł brutto. Termin związania ofertą wyznaczono na dzień 9 lutego 2024 r.

W ramach zamówienia przewoźnik oczekiwał dostawy 38 wagonów sterowniczych „CAB” oraz 228 wagonów środkowych, w tym: 190 wagonów środkowych „UNI” oraz 38 wagonów środkowych „COMBO”, jak również 45 lokomotyw wielosystemowych przeznaczonych do prowadzenia składów, które zostaną homologowane na terenie Polski i Czech.

Było to drugie postępowanie dotyczące zakupu takich składów. W 2021 roku PKP Intercity ogłosiło postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego, a rok później zaprosiło producentów biorących w nim udział do złożenia ofert. Na początku 2023 roku złożona została jedna oferta, której wartość przewyższała zakładaną kwotę o 2,4 mld zł brutto, a z tego względu postępowanie zostało unieważnione.

Dodajmy, że po niepowodzeniu z przetargiem na dostawę składów push-pull, PKP Intercity postanowiło zmienić strategię taborową. W maju 2024 r. spółka planuje ogłosić przetarg na zakup 50 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w nowym designie, które będą mogły osiągać prędkość 200 km/h. Informacje cenowe dotyczące dostawy takiego taboru przewoźnik otrzymał od sześciu producentów w ramach postępowania RFI.