Trakcja zawarła ugody z PKP PLK

Trakcja zawarła ugody z PKP PLK

W efekcie prowadzonych mediacji z zamawiającym PKP PLK przy udziale mediatora Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących roszczeń spółki wobec zarządcy infrastruktury wynikających z toczących się postępowań sądowych oraz roszczeń PKP PLK wobec Trakcji wynikających z zabudowy pali fundamentowych, zawarto ugody.

Na mocy ugód uregulowane zostały wszystkie wzajemne roszczenia między Trakcją a PKP PLK, zgodnie z którymi:

  • w wyniku wzajemnych rozliczeń Trakcja otrzyma od PKP PLK zapłatę w wysokości 41 750 000 zł brutto;
  • podpisane ugody będą podlegały zatwierdzeniu w toczących się postępowaniach sądowych;
  • Trakcja otrzyma zapłatę w terminie 8 dni od doręczenia PKP PLK lub jej pełnomocnikowi postanowienia sądu o zatwierdzeniu ugody i umorzeniu wszystkich spraw sądowych objętych ugodami lub od dnia ogłoszenia postanowienia o zatwierdzeniu ugód w trakcie posiedzenia jawnego i umorzeniu wszystkich spraw sądowych objętych ugodami.

Zgodnie z szacunkami Trakcji zawarcie ugód będzie miało negatywny wpływ na wynik finansowy spółki i Grupy w wysokości 0,8 mln złotych. Szacowany wpływ środków pieniężnych do Trakcji z tytułu ugód po uwzględnieniu koniecznych wypłat wyniesie 33,9 mln zł.

Podczas wydarzenia Trakcję reprezentował mec. Jakub Lechowicz Prezes Zarządu Spółki oraz Piotr Mechecki, Wiceprezes Zarządu – dyrektor ds. Kluczowych Klientów, natomiast ze strony PKP Polskich Linii Kolejowych, Piotr Majerczak, Członek Zarządu – dyrektor ds. finansowych oraz Mirosław Skubiszyński, Wiceprezes Zarządu – dyrektor ds. eksploatacji.  

Przypomnijmy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcji podjęło 23 czerwca uchwałę zgodnie z którą firma wyemituje 250 milionów nowych akcji, które PKP Polskie Linie Kolejowe obejmą za kwotę 200 mln zł. Objęte przez PKP Polskie Linie Kolejowe akcje nowej emisji pozwolą zarządcy infrastruktury uzyskać status akcjonariusza większościowego.