Przewoźnicy na zakupach energii trakcyjnej

Przewoźnicy na zakupach energii trakcyjnej

Koleje Małopolskie oraz Polregio ogłosiły postępowania na zakup i dystrybucję energii trakcyjnej.

Koleje Małopolskie

Małopolski przewoźnik chce podpisać umowę na zakup i dystrybucję energii elektrycznej trakcyjnej dla pojazdów kolejowych użytkowanych przez spółkę na lata 2023 – 2026.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozliczenie za pobraną energię elektryczną na potrzeby trakcyjne odbywać się będzie zgodnie z grupą taryfową Bt21 według wskazań liczników energii zamontowanych w pojazdach trakcyjnych.

Z uwagi na fakt, że w trakcie realizacji umowy pojazdy trakcyjne przewoźnika poruszać się będą po terenie Zaplecza Technicznego Kolei Małopolskich (tj. terenu wyposażonego w sieć trakcyjną zasilaną z odrębnego jednostronnego źródła zasilania, posiadającego układ pomiarowo – rozliczeniowy energii elektrycznej), wykonawca zobowiązany będzie do pomniejszenia ilości zużytej energii wskazanej przez urządzenia pomiarowe na pojazdach trakcyjnych o ilość energii zużytej w okresie rozliczeniowym na terenie zaplecza technicznego.

Koleje Małopolskie nie wymagają wpłacenia wadium.

Na oferty przewoźnik czeka do 28 października 2022 r. do godz. 12:00. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.

Polregio

Największy przewoźnik pasażerski w Polsce zamierza podpisać umowę na okres 24 miesięcy.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzedaży energii trakcyjnej przez wykonawcę na rzecz zamawiającego oraz zapewnienie przez wykonawcę świadczenia przez operatorami systemu dystrybucyjnego (PKP Energetyka) usługi dystrybucji energii trakcyjnej do pojazdów trakcyjnych Zamawiającego na potrzeby prowadzonej działalności przewozowej trakcją elektryczną.

Rozliczenia sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej  odbywać się będzie w oparciu o algorytm wyznaczający ilość pobranej energii trakcyjnej wyliczonej na podstawie pracy przewozowej, jak również z danych o poborze i oddaniu energii trakcyjnej przez pojazdy trakcyjne pozyskane z urządzeń do pomiaru energii elektrycznej prądu stałego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Przewoźnik oczekuje wpłacenia wadium w wysokości 1 000 000 zł.

Na oferty Polregio czeka do 17 października 2022 r. do godz. 12:00. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.