O CPK na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim

O CPK na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim

Stan programu inwestycyjnego CPK i dalszy rozwój portów lotniczych na Mazowszu były jednymi z tematów posiedzenia Zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim. W spotkaniu uczestniczyli m.in. pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek i prezes spółki CPK Filip Czernicki.

Spotkanie rozpoczął informacją o realizacji projektu CPK Maciej Lasek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Minister poinformował o zakończeniu audytów wewnętrznych w spółce CPK i trwających analizach otrzymanych raportów. Jednocześnie zadeklarował, że po ich zakończeniu przekaże swoje rekomendacje premierowi.  

Projekt CPK wymaga starannie przemyślanych decyzji. Celem aktualnie realizowanych działań kontrolnych jest urealnienie Programu CPK, jego wszechstronna ocena i wskazanie tych jego elementów, które mają uzasadnienie merytoryczne i ekonomiczne. Należy sprawdzić i ewentualnie rozliczyć nieprawidłowości z przeszłości, ale także zweryfikować plany na przyszłość – powiedział Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Z uwagi na trwające procedury audytowe spółka CPK co do zasady nie zaciąga na razie nowych zobowiązań finansowych. Natomiast rozpoczęte prace projektowe, roboty i badania w terenie były i są kontynuowane – zgodnie z podpisanymi umowami.  W spółce trwają prace związane m.in. z planowaniem, projektowaniem linii kolejowych i ich budową (w przypadku tunelu dalekobieżnego w Łodzi). Szczegółowo analizowany jest komponent lotniskowy CPK i realizowane są studia wykonalności na wielu kolejowych liniach CPK.

Uczestnicy dyskusji podkreślali, że konieczna jest optymalizacja inwestycji w nowy port lotniczy, a także znalezienie najbardziej efektywnego sposobu podniesienia przepustowości lotnisk już istniejących, zwłaszcza że pierwotny termin uruchomienia I etapu CPK – w 2028 roku – od początku był nierealny.

Odchodzimy od myślenia życzeniowego, które jak się wydaje, przyświecało naszym poprzednikom, czyli od pięknej wizji malowanej na papierze, a niekoniecznie opartej na rachunku ekonomicznym i na optymalnych rozwiązaniach. Zaproponujemy szereg optymalizacji, które będą służyły przedsięwzięciu i pozwolą lepiej zagospodarować potrzeby, a przede wszystkim możliwości finansowe. Lotnisko CPK nie będzie przewymiarowane. Powinno odpowiadać zapotrzebowaniu ruchu – z odpowiednim zapasem, a jednocześnie z potencjałem rozbudowy i modułowego rozwoju – zapowiedział dr Filip Czernicki, prezes CPK.

Prezes wskazał też na inne elementy projektu CPK, które spółka chce zdecydowanie poprawić. 

Infrastruktura, która jest przeznaczona dla ludzi, musi być budowana z ludźmi. Dotychczasowy pośpiech i niepotrzebne działania, które wykluczały możliwość dialogu społecznego, są dla mnie niezrozumiałe. W błędny sposób był też prowadzony Program Społeczno-Gospodarczy, który przy tak potężnej inwestycji wywracającej do góry nogami życie wielu osób, w swoich założeniach i idei jest słuszną koncepcją. Niestety, wiele z tych wydatków było kompletnie niezwiązanych z tym celem i trudno było uzasadnić je choćby lepszym zrozumieniem projektu na rynku, nie mówiąc o niepotrzebnych kampaniach, które służyły celom politycznym  – dodał Filip Czernicki.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o przyszłości CPK w kontekście istniejących na Mazowszu portów lotniczych – lotniska Chopina, Modlina i lotniska w Radomiu.

Jeśli chodzi o filar lotniskowy, to weryfikujemy prognozy ruchu lotniczego i możliwości obsługi pasażerów przez Lotnisko Chopina. Sprawdzamy możliwości modernizacji tego lotniska i kwestie limitów środowiskowych. Wszystkie trzy lotniska na Mazowszu – Chopin, Modlin i Radom – mają swoje uwarunkowania i wyzwania. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić im dalszy nieskrępowany rozwój i absorbcję spodziewanego popytu na usługi lotnicze. Dotychczasowe opracowania w ramach Programu CPK dokładnie weryfikujemy. Musimy prowadzić inwestycje infrastrukturalne, uprzednio wykonując analizy wielokryterialne i sporządzając analizy kosztów i korzyści – powiedział wiceminister Maciej Lasek.

Zdaniem prezesa Filipa Czernickiego, plan budowy nowego lotniska musi przede wszystkim opierać się o współpracę z Lotniskiem Chopina (wraz z zarządzającą nim spółką Polskie Porty Lotnicze), jak też ze spółką Mazowiecki Port Lotniczy w Modlinie.

To właśnie ta współpraca jest kluczem do określenia, jaka nowa infrastruktura będzie potrzebna oraz jakie przyjąć harmonogramy inwestycji, tak by żadna ze stron nie wydała nawet jednej złotówki niepotrzebnie – podkreślił Filip Czernicki.

W spotkaniu wzięli udział Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski, przedstawiciele Zarządu Polskich Portów Lotniczych, Zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin, Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz administracji rządowej, samorządowej i pracodawców. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zajmuje się m.in. ocenianiem projektów strategii rozwoju województwa i programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz sprawozdań z ich realizacji.