Trwa postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i wiceprezesa Pol-Miedź Trans

Trwa postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i wiceprezesa Pol-Miedź Trans

Rada Nadzorcza Pol-Miedź Trans ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i wiceprezesa zarządu spółki. Pisemne zgłoszenia można dostarczyć do poniedziałku 20 maja.

Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów prawa,
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • spełniać inne niż wymienione w lit. a) – c) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria kompetencyjne, tj. posiadać:

 • wiedzę merytoryczną z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego, w tym zasad komunikacji i współpracy w ramach grupy kapitałowej,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowników,
 • znajomość przedmiotu działalności Pol-Miedź Trans oraz branży, w której działa Pol-Miedź Trans
 • wiedzę i doświadczenie z zakresu realizacji projektów inwestycyjnych i reorganizacyjnych,
 • wiedzę i doświadczenie z zakresu planowania zadań i zasobów, organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania, zarządzania jakością,
 • wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do kancelarii KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie w terminie do dnia 20.05.2024 r. do godziny 10:00.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniach 21-22.05.2024 r.