Trwa postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko w członka Zarządu PKP PLK

Trwa postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko w członka Zarządu PKP PLK

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. operacyjnych.

Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. operacyjnych może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, charakteryzuje się dobrą znajomością języka angielskiego, w mowie i w piśmie, posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, posiada co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie spełniającym, w co najmniej jednym roku obrotowym, przynajmniej dwie następujące przesłanki: zatrudniało średniorocznie co najmniej 251 pracowników, osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro, suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec roku obrotowego była wyższa niż równowartość w złotych 43 milionów euro;

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać m.in.: określenie stanowiska, na które kandyduje oraz list motywacyjny i  życiorys zawodowy, a także kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub innego dokumentu poświadczającego wykształcenie wyższe, świadectw pracy czy zaświadczeń o zatrudnieniu.

Kandydaci mogą skradać swoje zgłoszenia w terminie do 25 sierpnia 2020 r. do godz. 8.30.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zostaną przeprowadzone w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa ul. Targowa 74 do 31 sierpnia 2020 r. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie i drogą elektroniczną na wskazane w zgłoszeniach numery telefonów i adresy e-mail.

W toku rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza może oceniać w szczególności wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej, znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu, znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności spółki oraz wiedzę w zakresie innych zagadnień, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 Jeżeli na dane stanowisko ubiegać się będzie kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

Rada Nadzorcza zastrzega, że może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne, bez wyłaniania kandydatów.