Szeregi Straży Ochrony Kolei zasiliło 25 nowych funkcjonariuszy

Szeregi Straży Ochrony Kolei zasiliło 25 nowych funkcjonariuszy

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego SOK w Zbąszyniu odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Szeregi formacji stojącej na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze kolejowym zasiliło łącznie 25 funkcjonariuszy, w tym 8 kobiet. Było to już piąte mianowanie na stanowisko strażnika SOK w tym roku.

W czwartek, 7 grudnia br. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu odbyło się uroczyste ślubowanie adeptów na funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. W uroczystej ceremonii wzięła udział kadra kierownicza Ośrodka Szkolenia Zawodowego SOK, przedstawiciele Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei – Naczelnik Wydziału ds. szkolenia i doskonalenia zawodowego Kamil Koźmiński oraz st. insp. Wiaczesław Garnega i st. insp. Tomasz Czerski. Apel rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego SOK i zdania meldunku Komendantowi Ośrodka Krzysztofowi Piskorskiemu przez kierownika kursu Wojciecha Murgrabię. Wszyscy powitali nowo przyjętych funkcjonariuszy SOK. Ślubowanie tradycyjnie zostało zwieńczone rotą.

Kurs podstawowy na funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei rozpoczął się 6 września. i zakończył się 7 grudnia 2023 r. W trzymiesięcznym szkoleniu wzięło udział 25 nowych funkcjonariuszy, w tym 17 mężczyzn i 8 kobiet. Uczestnicy kursu zdawali egzaminy końcowe w zakresie wiedzy teoretycznej – ustaw, rozporządzeń, przepisów, decyzji Komendanta Głównego oraz umiejętności praktycznych – budowa broni, strzelnica, posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego. Kandydaci na strażników zostali poddani również testowi sprawności fizycznej i sprawdzeniu umiejętności wykorzystania technik interwencyjnych.

Ślubowanie odebrał Komendant Ośrodka Krzysztof Piskorski oraz wręczył nowo przyjętym strażnikom kolejowym dyplomy ukończenia kursu.

Uroczystość była także okazją do wyróżnienia sześcioro funkcjonariuszy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce na kursie podstawowym.

Po części ceremonialnej głos zabrali Komendant Ośrodka Szkoleniowego SOK Krzysztof Piskorski Przywitał wszystkich zgromadzonych gości i ślubujących funkcjonariuszy, którym pogratulował trafności wyboru ścieżki zawodowej. Komendant podkreślił podczas uroczystości, że ślubujący funkcjonariusze podjęli ogromne wyzwanie.

Ślubowanie odgrywa rolę swoistej inicjacji, na mocy której składający ślubowanie strażnik praktykant Straży Ochrony Kolei podejmuje się godnie, sumiennie i rzetelnie wykonywać powierzone mu obowiązki służbowe. Wzmacnia również świadomość jego własnej tożsamości zawodowej oraz podstaw patriotycznych – mówił do składających ślubowanie.

Młodzi funkcjonariusze SOK rozpoczną teraz swoją służbę w jednostkach macierzystych, gdzie dbać będą o bezpieczeństwo na obszarze kolejowym całego kraju, zasilając szeregi Komend Regionalnych w: Poznaniu, Łodzi, Szczecinie, Bydgoszczy, Iławie i we Wrocławiu.

Jest to piąte ślubowanie w tym roku, ale nie ostatnie, gdyż już 21 grudnia zakończy się kolejny kurs podstawowy w Przemyślu dla nowo przyjętych funkcjonariuszy SOK.