Stanowisko Prezesa UTK ws. badania incydentów pominięcia wskaźnika W4

Stanowisko Prezesa UTK ws. badania incydentów pominięcia wskaźnika W4

Obecność komisji kolejowej nie zawsze jest konieczna na miejscu zdarzenia polegającego na pominięciu wskaźnika W4, czyli przejechaniu pociągu za miejsce zatrzymania wyznaczone na końcu peronu. Często oczekiwanie na przyjazd komisji powoduje znaczne opóźnienia wielu pociągów.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) przypomina, że komisja kolejowa ma uprawnienie, by w uzasadnionych przypadkach nie przyjeżdżać na miejsce zdarzenia. Priorytetem jednak musi być zawsze bezpieczeństwo ruchu kolejowego i możliwość przeprowadzenia rzetelnego postępowania wyjaśniającego przyczyny incydentu.

Pominięcie wskaźnika W4 – kiedy komisja kolejowa może skorzystać z odstępstwa?

Pominięcie wskaźnika W4 klasyfikowane jest jako incydent kategorii C44. Wskaźniki W4 ustawiane są z reguły na końcu peronu i wyznaczają miejsce, w którym powinien zatrzymać się pociąg.

Komisja kolejowa badająca przyczynę takiego incydentu może stwierdzić, że nie ma konieczności pojawiania się na miejscu, gdy brak jest przeszkód do kontynuowania jazdy i jednocześnie nie wpłynie to negatywnie na ustalenia końcowe. Takie odstępstwo od obecności na miejscu zdarzenia powinno być również uzasadnione zapobiegnięciem zakłóceniu ruchu pociągów. W przypadku zastosowania takiego odstępstwa, komisja kolejowa powinna dokonać oględzin i badań służących do ustalenia okoliczności i przyczyn incydentu na wskazanej stacji postoju lub stacji docelowej pociągu.

Komisja kolejowa może w takich okolicznościach odstąpić od udania się na miejsce incydentu pod warunkiem, że:

  • nie zachodzi podejrzenie niewłaściwego stanu psychofizycznego maszynisty,
  • nie zachodzi podejrzenie niewłaściwego stanu technicznego pojazdu kolejowego, który uniemożliwiałby kontynuowanie jazdy (np. niesprawny układ hamulcowy),
  • nie zachodzą inne okoliczności, które powodują zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego i/lub utrudnienia dla pracy komisji kolejowej uniemożliwiające gruntowne przebadanie zdarzenia kolejowego.

Sposób weryfikacji tego wymogu, sposób nadzoru nad dalszym prowadzeniem pociągu, a także dokumentowanie tego rodzaju sytuacji w dokumentacji prowadzonej przez drużynę pociągową powinien zostać ściśle określony w przepisach wewnętrznych przewoźnika kolejowego, a poczynione ustalenia powinny zostać zakomunikowane przewodniczącemu komisji kolejowej bądź członkowi komisji pełniącemu jego funkcję, który podejmuje decyzję w sprawie.

Zagadnienie to zostało szerzej opisane w „Stanowisku Prezesa UTK w sprawie zminimalizowania ograniczeń ruchu kolejowego spowodowanych następstwem zdarzeń polegających na pominięciu wskaźnika W4