PKP IC rozstrzygnęło przetarg na utrzymanie wzmacniaczy GSM na wagonach

PKP IC rozstrzygnęło przetarg na utrzymanie wzmacniaczy GSM na wagonach

Poznaliśmy wykonawcę, który zadba o wzmacniacze sygnału GSM w wagonach PKP Intercity.  

Po dokonaniu oceny spełnienia przez oferentów warunków udziału w postępowaniu oraz po dokonaniu oceny złożonych ofert za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez konsorcjum w składzie Ledatel oraz PKP TELKOL.

Druga ofertę złożyła spółka NetWorkS!

W ramach zamówienia konsorcjum będzie odpowiedzialne za utrzymanie wzmacniaczy sygnału GSM zainstalowanych na pojazdach PKP Intercity, w liczbie od 300 do 550 urządzeń, przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy.

W ramach prac wykonawca będzie m.in.: wykonywał wstępną konfigurację oraz startowe zdalne uruchomienie wszystkich wzmacniaczy GSM czy prowadził inwentaryzację wzmacniaczy GSM objętych umową.

Na każde żądanie przewoźnika konsorcjum będzie musiało zdalne wyłączyć i włączyć urządzenia. Dodatkowo PKP Intercity wymaga aby wzmacnianie sygnału GSM odbywało się wyłącznie na terenie Polski a wykonawca monitorował ich lokalizację. W przypadku, gdy wzmacniacz znajdzie się poza granicami Polski, musi zostać dezaktywowany przez wykonawcę (ręcznie lub automatycznie).

Spółka wymaga, aby współczynnik poziomu dostępności jednego urządzenia w trakcie jednej doby wynosił co najmniej 80%.

Na każde żądanie PKP Intercity wykonawca zobowiązany będzie do przekazania szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania wzmacniaczy a także do raz w miesiącu raportu dotyczącego świadczonych usług utrzymania oraz parametrów pracy urządzeń, w szczególności: poziom dostępności poszczególnych, zestawienie zgłoszeń serwisowych oraz zestawienie wykrytych i zgłoszonych awarii.