Mobil Lok Servis z zakazem szkolenia i egzaminowania maszynistów

Mobil Lok Servis z zakazem szkolenia i egzaminowania maszynistów

W wyniku przeprowadzonej kontroli Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał 12 października 2021 r. decyzję o zakazie wykonywania przez ośrodek Mobil Lok Servis działalności objętej wpisem do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości wykryte podczas kontroli wskazały, że spółka nie spełniania warunków wykonywania działalności określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu co oznacza, że przedsiębiorca nie może prowadzić działalności objętej wpisem do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania.

Warunkiem prowadzenia działalności przez ośrodek szkolenia i egzaminowania jest spełnienie zasad określonych w przepisach nie tylko w momencie wpisu do rejestru. Prowadzenia ośrodka szkolenia i egzaminowania zgodnie z regulacjami prawnymi jest warunkiem koniecznym do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego.