MI: SOK ma odpowiednie narzędzia pozwalające na realizację swoich zadań

MI: SOK ma odpowiednie narzędzia pozwalające na realizację swoich zadań

Poseł Kazimierz Matuszny zapytał ministerstwo czy istnieje możliwość wdrożenia czynności, poprawiających wszechstronność i skuteczność działań Straży Ochrony Kolei. Jak czytamy w odpowiedzi Andrzej Bittela, funkcjonariusze SOK w celu realizacji zadań posiadają ustawowo przyznane uprawnienia, które są mocno zbliżone do uprawnień funkcjonariuszy innych służb publicznych  odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

Poseł Kazimierz Matuszny skierował do Ministra Adamczyka interpelację  w sprawie wsparcia Straży Ochrony Kolei.  Napisał w niej, że wobec wzrastającej liczby osób wybierających podroż środkami komunikacji publicznej, a w szczególności pociągami, nabiera znaczenia kwestia zapewnienia bezpieczeństwa zarówno ruchu kolejowego jak i przewożonych pasażerów.

– Straż Ochrony Kolei, jako specjalistyczna formacja powołana do tych zadań, zdaje się wymagać wsparcia, tak od strony budżetowej jak i poprzez zwiększenie uprawnień – napisał poseł Matuszny

Parlamentarzysta zapytał czy istnieje możliwość wdrożenia czynności, poprawiających wszechstronność i skuteczność działań Straży Ochrony Kolei, a jeśli tak, to które z nich są najpilniejsze.

Jak poinformował Anrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, status formacji oraz zasady działalności określa ustawa o transporcie  kolejowym oraz akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy, w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruktury, w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji Straży Ochrony Kolei.

– Zgodnie z w/w przepisami SOK jest usytuowana w strukturach zarządcy infrastruktury tj. PKP Polskich Linii Kolejowych – dodaje Bittel.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury wskazuje, że z racji organizacyjnego umocowania formacji, funkcjonariusze SOK podlegają nadzorowi ze strony władz spółki prawa handlowego. Jednocześnie, z uwagi na istotę wykonywanych zadań i realizowanych uprawnień pozostają pod nadzorem organów administracji publicznej, np. prokuratury czy policji.

– SOK jest podmiotem tworzącym osobną, swoistą kategorię. Jej funkcjonariusze z woli ustawodawcy dopuszczani są do wykonywania zadań z użyciem broni palnej. Jak wskazał Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, formacja SOK stanowi rodzaj państwowej formacji uzbrojonej, posiadającej szerokie kompetencje charakterystyczne dla państwowych formacji uzbrojonych – zwraca uwagę Andrzej Bittel.

Minister przypomniał również, że funkcjonariusze SOK w celu realizacji zadań posiadają ustawowo przyznane uprawnienia, które są mocno zbliżone do uprawnień funkcjonariuszy innych służb publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, mimo że z formalnego punktu widzenia pozostają pracownikami  jednostki organizacyjnej spółki prawa handlowego. Najważniejsze to  korzystanie z ochrony prawnej  przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych przy wykonywaniu czynności służbowych, a także dopuszczenie funkcjonariuszy SOK do wykonywania zadań z użyciem broni palnej.

– Wymienione uprawnienia powodują, że funkcjonariusze SOK mają odpowiednie narzędzia pozwalające na  zapewnienie  całościowej  realizacji  nałożonych  na  SOK  ustawowych  zadań  w  zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia na całym obszarze kolejowym. Powinno to prowadzić do  efektywnego  i  skutecznego  wykorzystania  funkcjonariuszy tych służb w zapewnieniu  bezpieczeństwa i porządku  publicznego.  Jednocześnie  należy  wskazać,  że koszty związane z funkcjonowaniem SOK pokrywane są przez zarządcę infrastruktury – podsumowuje Andrzej Bittlel wiceminister infrastruktury.