Konkurs na stanowisko Dyrektora Stacji Muzeum

Konkurs na stanowisko Dyrektora Stacji Muzeum

Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Stacji Muzeum – samorządowej instytucji kultury powołanej w 2015 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Polskie Koleje Państwowe S.A.

Stacja Muzeum prowadzi bogatą działalność wystawienniczą, edukacyjną i naukową, gromadząc w swych zbiorach zabytki techniki kolejowej, takie jak tabor kolejowy, elementy infrastruktury kolejowej, a także liczne pamiątki związane z historią kolejnictwa w Polsce. Siedzibą Muzeum jest dawny dworzec Warszawa Główna Osobowa, znajdujący się w Warszawie przy ul. Towarowej 3. Stacja Muzeum posiada również swoją filię – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.

Wymagane kwalifikacje kandydatów

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Stacji Muzeum może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe, udokumentowane minimum 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni na stanowisku kierowniczym a także minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością muzealniczą lub kulturalną lub kolejową lub medialno-promocyjną.

Wymagane umiejętności i kompetencje kandydatów

Od kandydatów oczekiwane będą m.in.: doświadczenie w zarządzaniu zespołem, znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących
organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, muzeów oraz przepisów prawa pracy czy znajomość tematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych,

Do głównych zadań realizowanych przez Dyrektora Stacji Muzeum należą m.in.:

  • kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Muzeum,
  • podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej Muzeum,
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
  • przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego, PKP S.A. oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych oraz wniosków inwestycyjnych.

O naborze

 Oferty wraz z załącznikami należy składać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa) w terminie do 11 maja 2022 r. Rozpatrzenie ofert konkursowych nastąpi do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Treść ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Stacji Muzeum