Koleje Mazowieckie przedstawiły wyniki finansowe za 2020 r.

Koleje Mazowieckie przedstawiły wyniki finansowe za 2020 r.

Koleje Mazowieckie w 2020 roku wypracowały zysk netto w wysokości 19,1 mln zł, który był wyższy od zysku netto za 2019 rok o 12,2 mln zł. Co jeszcze możemy się dowiedzieć z przedstawionego sprawozdania zarządu spółki za 2020 r?

W 2020 roku z przejazdów pociągami uruchamianymi przez spółkę Koleje Mazowieckie skorzystało ogółem 41,8 mln osób, w tym 77,7% na podstawie biletów okresowych z uwzględnieniem biletów Zarządu Transportu Miejskiego. Pozostałą część stanowili podróżni z biletami jednorazowymi KM. W porównaniu z rokiem 2019 liczba pasażerów była mniejsza o 20,3 mln, tj. o 32,7%. Na liczbę przewiezionych pasażerów znaczący wpływ miała przede wszystkim epidemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia.

W 2020 roku mazowiecki przewoźnik wykonały pracę przewozową w wysokości 1 317,7 mln pasażerokilometrów. Praca eksploatacyjna wyniosła 17,6 mln pociągokilometrów (pockm), na którą składała się praca eksploatacyjna handlowa w wysokości 16,8 mln pockm oraz praca eksploatacyjna służbowa w wysokości 0,8 mln pockm.

Przychody i koszty

W 2020 roku spółka osiągnęła przychody ogółem z działalności gospodarczej w wysokości 901,5 mln zł. Przychody ogółem wynikające z prezentacji rachunku zysków i strat były niższe o 23,7 mln zł w stosunku do przychodów ogółem wykazanych w księgach spółki i wyniosły 877,8 mln zł. Różnicę stanowiły kwoty kompensat przychodów i kosztów na potrzeby prezentacji rachunku zysków i strat, głównie z tytułu sprzedaży biletów mazowieckiego przewoźnika na usługi wykonane przez inne spółki i sprzedaży biletów innych spółek w kasach biletowych Kolei Mazowieckich. Na realizacje powyższych przychodów wpłynęły m.in.:

  • sprzedaż biletów w kasach własnych i obcych – spadek o 59,6 mln zł, tj. o 32,1%, wynikał z niższej liczby pasażerów w porównaniu do roku poprzedniego;
  • dotacja przedmiotowa z Ministerstwa Infrastruktury – spadek o 12,4 mln zł, tj. o 34,5%, wynikał z niższych przychodów ze sprzedaży biletów;
  • rekompensata z tytułu świadczenia usług transportu publicznego – wzrost o 140,6 mln zł, tj. o 47,4%,
  • pozostałe przychody operacyjne – wzrost o 25,2 mln zł, tj. o 44,1%, wynikał m.in. z dofinansowania do wynagrodzeń w kwocie 15,3 mln zł, otrzymanego z FGŚP w ramach przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Koszty ogółem wyniosły 878,2 mln zł i były wyższe od kosztów wykazanych w rachunku zysków i strat o kwotę 23,8 mln zł. Koszty ogółem wynikające z rachunku zysków i strat wyniosły 854,4 mln zł. Różnicę stanowią kwoty kompensat przychodów i kosztów na potrzeby prezentacji rachunku zysków i strat, głównie z tytułu kosztów usług przewozowych wykonywanych przez innych przewoźników i wartości sprzedaży biletów innych przewoźników. Największe zmiany kosztów wystąpiły w następujących pozycjach:

  • zużycie elektrycznej energii trakcyjnej – wzrost o 29,7 mln zł, tj. o 27,2%, wynikał ze wzrostu ceny energii elektrycznej pod koniec 2019 roku,
  • koszty finansowe – wzrost o 23,2 mln zł, tj. o 192,8%, wynikał z zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych wraz z odsetkami od wypłaconych w latach 2014–2016 odsetek od euroobligacji w kwocie 23,9 mln zł. W sprawie zasadności naliczenia tego podatku toczy się postępowanie sądowe.
  • usługi remontowe – wzrost o 14,8 mln zł, tj. 19,3%, wynikał z wyższych kosztów napraw pojazdów kolejowych,
  • wynagrodzenia – wzrost o 5,2 mln zł, tj. o 2,9%, wynikał m.in. z podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pracownicy

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 2 894 osoby i w stosunku do 2019 roku zwiększył się o 9 osób. W 2020 roku zauważalny był wzrost zatrudnienia pracowników w przedziale wiekowym do 45 lat

– Jest to wynikiem podejmowanych przez ostatnie lata działań mających na celu poprawę struktury wiekowej poprzez rekrutację młodej kadry – czytamy w sprawozdaniu zarządu KM.

W 2020 roku 2572 pracowników wzięło udział w szkoleniach ogólnorozwojowych i zawodowych oraz skorzystało z dofinansowania do nauki w formach szkolnych i pozaszkolnych. Szkolenia zawodowe były realizowane w ramach własnego ośrodka szkoleniowego. Prowadzona w ramach tego ośrodka działalność szkoleniowa przyniosła w 2020 roku przychód w wysokości 76,4 tys. zł.

Plany na 2021 r.

Spółka KM zaplanowała w 2021 roku łączne przychody na kwotę 948,1 mln zł, z tego przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 886,6 mln zł. Koszty ogółem planowane są na kwotę 919,6 mln zł, z tego: koszty działalności operacyjnej 903,0 mln zł. Szacowany wynik netto na prowadzonej działalności wyniesie 21,5 mln zł, przy podatku dochodowym (odroczonym) w wysokości 7,0 mln zł.

Zgodnie z Umową Roczną z Województwem Mazowieckim na 2021 rok planowana rekompensata z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wyniesie 428,9 mln zł.

Spółka będzie realizowała zamówiony przez Województwo Mazowieckie rozkład jazdy pociągów na poziomie 18,7 mln pociągokilometrów (pockm) handlowych oraz przewóz 60,1 mln pasażerów. Przy planowaniu liczby pasażerów nie brano pod uwagę obostrzeń w maksymalnej liczbie przewożonych pasażerów. Łączna praca eksploatacyjna na 2021 rok planowana jest na poziomie 19,4 mln pockm.

W 2021 roku Spółka KM zaplanowała inwestycje na kwotę 300,3 mln zł, w tym nakłady na zakup nowego taboru (bez uwzględniania kosztów finansowych) w kwocie 267,5 mln zł, oraz zaplanowała przeprowadzenie remontów dotyczących taboru na kwotę 103,9 mln zł.