Torpol wypłaci 35 mln zł dywidendy

Torpol wypłaci 35 mln zł dywidendy

Zarząd Torpolu postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i wystąpił z wnioskiem o dokonanie oceny przez Radę Nadzorczą propozycji w zakresie przeznaczenia zysku netto spółki za rok obrotowy 2020.

Zarząd spółki proponuje, aby zysk za rok obrotowy 2020 w wysokości 46 974 094,96 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 35 144 100 zł, co daje 1,53 zł na akcję, na pokrycie skumulowanej straty z lat poprzednich w wysokości 2 267 000 zł, zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 700 000 zł. Pozostałą część zysku w wysokości 8 862 994,96 zł zarząd chce przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego.

– Jednocześnie zarząd spółki zarekomendował, aby dzień dywidendy był wyznaczony na 30 czerwca 2021 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 30 lipca 2021 roku – czytamy w komunikacie.

Rada Nadzorcza Torpolu po przeanalizowaniu sytuacji finansowej spółki i grupy kapitałowej pozytywnie oceniła przedstawiony wniosek zarządu odnośnie podziału zysku netto za 2020 rok