Które towary były najczęściej przewożone koleją w 2020 r.?

Które towary były najczęściej przewożone koleją w 2020 r.?

Węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny oraz grupa rudy metali oraz pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa stanowiły blisko 63% masy przewiezionych towarów w 2020 roku. Towary te odpowiadały również za ponad połowę pracy przewozowej w przewozach towarowych. Urząd Transportu Kolejowego opublikował wstępne informacje o przewozach w poszczególnych grupach w ubiegłym roku.

Przewoźnicy towarowi w 2020 r. przetransportowali 223,2 mln ton towarów, zaś praca przewozowa wyniosła 52,2 mld tonokilometrów. Wielkości te były niższe odpowiednio o 5,6% i 6,6% w porównaniu do 2019 r. Przewieziono łącznie 82,6 mln ton węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego (spadek o ponad 8,5 mln ton mniej niż w 2019 r.). Udział tej grupy w ogóle przewiezionej masy zmniejszył się o 1,6 punktu procentowego w stosunku do 2019 r. i wyniósł 37%. W przypadku drugiej najważniejszej grupy tj. rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa spadek wyniósł blisko 7 mln ton, co przełożyło się na spadek udziału o blisko 1,5 punktu procentowego. W ramach tej grupy przewieziono łącznie 57,8 mln ton, zaś jej udział w ogóle przewiezionej masy wyniósł 25,9%.

W ostatnim kwartale 2020 r. przewieziono blisko 61,2 mln ton ładunków. Wykonano 14,3 mld tonokilometrów pracy przewozowej. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. oznacza to odpowiednio wzrost o 4,1% wg masy oraz 4,2% wg pracy przewozowej.

W ramach grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny przewieziono 23,2 mln ton odnotowując spadek o 0,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, Wynik ten był jednak najwyższy w całym 2020 r. i w stosunku do III kwartału 2020 r. oznaczał przewiezienie masy o ponad 2,6 mln ton większej. Jej udział w samym czwartym kwartale wyniósł 37,9%. Zrealizowana praca przewozowa wyniosła 3,6 mld tonokilometrów.

W porównaniu z IV kwartałem 2019 r. wzrosły przewozy tradycyjnie najważniejszych grup towarów przewożonych koleją. W przypadku rud metali i pozostałych produktów górnictwa i kopalnictwa wzrost wyniósł 3,4% wg masy oraz 6,4% wg pracy przewozowej. W tej grupie przewoźnicy przewieźli 15,8 mln ton, zaś praca przewozowa wyniosła 3,8 mld tonokilometrów. Udział tej grupy w masie dla czwartego kwartału wyniósł 25,8%, co jest wynikiem bardzo zbliżonym do danych za cały 2020 r.

W przypadku grupy chemikalia, produkty chemiczne wzrost w stosunku do analogicznego okresu wyniósł 19,9% wg masy i 17,1% wg pracy przewozowej. W przypadku grupy metali i wyroby metalowe wzrost ten wyniósł 15,5% oraz 10,2%.

W IV kwartale 2020 r. przewozy ładunków w wagonach lub z wykorzystaniem wagonów platform oferowało 72 przewoźników. 10 z nich odpowiadało za przewiezienie ponad 78,34% masy towarów oraz za blisko 78% zrealizowanej pracy przewozowej w tym okresie. Udział wszystkich 62 pozostałych przewoźników był rozproszony i nie przekraczał nawet ¼ wartości ogółem.