Rada Nadzorcza PKP PLK ogłosiła konkurs na stanowiska w zarządzie spółki

Rada Nadzorcza PKP PLK ogłosiła konkurs na stanowiska w zarządzie spółki

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu – dyrektora ds. eksploatacji, członka zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych, członka zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury, członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji, członka zarządu – dyrektora ds. wsparcia operacyjnego.

Kandydatem na stanowisko prezesa lub członka zarządu może być osoba, która ma wykształcenie wyższe posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia i co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek a także posiada co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem spełniającym, w co najmniej jednym roku obrotowym, następujące przesłanki:

a) zatrudniało średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
b) osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
c) suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec roku obrotowego była wyższa niż równowartość w złotych 43 milionów euro;

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 8 czerwca 2021 r., otwarcie zgłoszeń nastąpi 17 czerwca 2021 r.  a Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zostaną przeprowadzone do 15 lipca 2021 r.

W toku rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza oceniać m.in.: wiedzę o zakresie działalności spółki, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej czy znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

Jeżeli na dane stanowisko ubiegać się będzie kandydat będący dotychczas członkiem zarządu Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

Rada Nadzorcza PKP PLK zastrzega sobie możliwości w każdym czasie bez podania przyczyny zakończyć postępowanie, bez wyłonienia kandydatów.