„Gorące” wakacje w Polregio

„Gorące” wakacje w Polregio

Duże rozbieżności w stanowiskach strony społecznej i zarządu Polregio sprawiły, że we wtorek 13 czerwca zaplanowano pikietę protestacyjną pod siedzibą przewoźnika.

W poniedziałek, 5 czerwca odbyło się spotkanie przedstawicieli Polregio z przedstawicielami organizacji Związków Zawodowych działających w spółce w ramach dialogu społecznego w sprawie wdrożenia z dniem 1 maja 2023 r. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Polregio.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia stronie społecznej wiceprezesa zarządu, Pana Marcela Klinkowskiego oraz zaproszonych gości.

Prezes Adam Pawlik zapytał stronę społeczną czy chce rozpocząć spotkanie jako pierwsza ale związki oświadczyły, że postulat wyrażono na piśmie i oczekują wskazania sposobu jego realizacji.

Szef przewoźnika rozpoczął omawianie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki z uwzględnieniem m.in. procesu restrukturyzacji; wzrostu w ostatnich latach wynagrodzeń pracowników, wysokości przeciętnego wynagrodzenia w spółce oraz analizy finansowej skutków spełniania propozycji związków zawodowych dotyczących wdrożenia podwyżki.

Zarząd oświadczył, że postulaty strony związkowej skutkują podwyżką wynagrodzeń pracowników z pochodnymi kwotą średnio 2936 zł brutto na jednego pracownika (o kwocie tej prezes Pawlik wspomniał już podczas Komisji Infrastruktury).

W czasie przedstawiania przez zarząd rysu historycznego spółki, strona społeczna zwróciła uwagę, że zarówno historia powstania spółki, proces restrukturyzacji i obecną sytuację jest znana dlatego wniosła o przejście do omówienia sposobu realizacji postulatu placowego.

Z takim wnioskiem nie zgodził się prezes Pawlik, który poprosił o respektowanie prawa do wypowiedzi oraz kontynuował omawianie przygotowanego materiału.

Strona społeczna po zakończeniu przedstawienia przez prezesa Pawlika prezentacji, która zdaniem zarządu nie pozwala na wdrożenie podwyżki wynagrodzeń, oceniła, że odpowiedzialność za obecny stan spółki ponosi m.in. obecny prezes, pełniący od ponad 3 lat funkcję członka zarządu Polregio, który podpisując poprzednie porozumienie płacowe miał świadomość oczekiwań pracowników związanych z podwyżkami wynagrodzeń również w roku 2023 i nie zabezpieczył odpowiednich środków na ten rok w Planie działalności gospodarczej na 2023, jak również nie podjął w odpowiednim czasie rozmów z organizatorami przewozów aby te środki zostały zabezpieczone.

Obecny prezes odpowiada również za sytuację taborową w spółce i doprowadzenie do stanu technicznego zagrażającego realizacji procesu przewozowego – czytamy protokole po spotkaniu

Strona związkowa potwierdziła, że oczekuje zgodnie z porozumieniem partnerów społecznych iż dialog społeczny zakończy się nie później niż do 16 czerwca br. spisaniem Porozumienia lub Protokołu rozbieżności.

Prezes Pawlik zadeklarował stronie społecznej, że po spotkaniu zarząd przeprowadzi rozmowy z organizatorami przewozów oraz dyrektorami Zakładów spółki o możliwościach wypełnianie oczekiwań strony społecznej. Przypomniał, że budżety są przygotowywane w roku poprzedzającym rok, którego dotyczącą.

Zarząd, wobec pojawiających się ze zarzutów manipulacji danymi, zaproponował powołanie niezależnego eksperta, uzgodnionego przez strony dialogu, który zweryfikuje dane podane przez spółkę.

Strona społeczna oświadczyła, że nie potrzebuje zewnętrznej ekspertyzy danych i nie ma potrzeby powoływania niezależnego eksperta – czytamy w protokole.

Prezes Pawlik ze względu na wielość podmiotów na rzecz których Polregio świadczy usługi przewozowe w ramach umów PSC (15 podmiotów) i złożony charakter rozmów, poprosił o przesunięcie terminu zakończenia dialogu społecznego do końca lipca 2023 r.

Na przesuniecie terminu nie zgodziła się jednak strona społeczna, która uważa, że zarząd o konieczności podwyższenia wynagrodzeń wiedział od ubiegłego roku tj. daty podpisania ostatniego Porozumienia płacowego (maj 2022 r.), a pismo precyzyjnie określające wielkość i termin wdrożenia podwyżek, zostało przekazane w kwietniu 2023 r. i takie rozmowy mógł przeprowadzić wcześniej.

Na koniec spotkania strony przedstawiły swoje stanowiska.

Organizacje związkowe oczekują wdrożenia podwyżki w wysokości 1600 zł w uposażeniu zasadniczym od dnia 1 maja 2023 r. dla każdego pracownika wynagradzanego wg ZUZP oraz zakończenie dialogu społecznego do dnia 16 czerwca 2023 r. podpisaniem Porozumienia albo Protokołu Rozbieżności

Zarząd Polregio zadeklarował z kolei podjęcie rozmów z organizatorami przewozów oraz dyrektorami Zakładów Spółki, pod kątem ponownej weryfikacji możliwości finansowych spółki w celu spełnienia postulatu związków zawodowych. Zarząd oświadczył, że nie dysponuje dokumentem potwierdzającym informacje mówiące o konieczności realizacji podwyżek, nieokreślonych Porozumiem z dnia 13 maja 2022 r.

Kolejne spotkania w ramach dialogu społecznego zaplanowanie na dzień 16 czerwca 2023 r.