Pracownicy PKP Cargo dostaną 450 zł jednorazowej premii

Pracownicy PKP Cargo dostaną 450 zł jednorazowej premii

Wraz z wynagrodzeniem za lipiec, pracownicy PKP Cargo otrzymają jednorazową nagrodę w wysokości po 450 zł. Gratyfikacja to wyraz uznania za zaangażowanie załogi w realizację zadań.

Przyznanie nagrody dla pracowników Spółki odbywać się będzie na następujących zasadach:

nagroda przysługuje pracownikom PKP Cargo pozostającym w stanie zatrudnienia w dniu 1 lipca 2023 r., a pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy nagroda przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu obowiązującego w dniu jej wypłaty.

Nagrody nie otrzymają natomiast pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych, z wyjątkiem pracowników alokowanych decyzją prezesa PKP Cargo, pracownicy, wobec których podjęto decyzję o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 52 k.p. oraz osoby, które złożyły oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę, z wyjątkiem tych pracowników, którzy za powód rozwiązania umowy wskazali nabycie praw emerytalnych lub rentowych.

Przypomnijmy, że pod koniec maja 2023 r. dwie organizacje związkowe skierowały do zarządu PKP Cargo wniosek o wypłacenie gratyfikacji pieniężnej w formie dodatkowej premii.

Związkowcy uważają, że zaangażowanie i wkład całej załogi w nałożone przez rząd na spółkę zadania w sprawie zapewnienia płynności dostaw węgla, doceniony również przez rząd poprzez wyróżnienie Marka Olkiewicza, członka zarządu ds. eksploatacyjnych, pokazało, że w trudnych sytuacjach można na nią liczyć, a ogłoszone dobre wyniki finansowe PKP Cargo z I kw. 2023 r.  (ponad 100 mln zł netto zysku) umożliwiają spełnić żądanie.

Zwrócili także uwagę, że wysoki poziom inflacji spowodował znaczny wzrost kosztów utrzymania pracowników, a wdrożone w wyniku ostatnich porozumień podwyżki wynagrodzeń nie są w stanie zrekompensować wzrostu kosztów utrzymania.