PKP Energetyka w rękach PGE. Będzie zmiana nazwy

PKP Energetyka w rękach PGE. Będzie zmiana nazwy

Po spełnieniu ostatniego z warunków zawieszających, w dniu 3 kwietnia 2023 r. nastąpiło zamknięcie transakcji bezpośredniego nabycia przez PGE 100% udziałów w spółce PKPE Holding, a w konsekwencji pośredniego nabycia 100% akcji w PKP Energetyka S.A. oraz udziałów w pozostałych spółkach zależnych posiadanych przez spółkę.

Ostateczna cena zapłacona przez PGE na rzecz sprzedającego w dniu 3 kwietnia 2023 roku wyniosła 1 873,3 mln złotych.

Nabycie PKPE Holding jest zgodne ze strategią Grupy Kapitałowej PGE. W wyniku zamknięcia transakcji, Grupa PGE uzyskała m.in. dostęp do sieci dystrybucyjnej na terenie całego kraju, której wartość regulacyjna aktywów na 2023 rok wynosi 3 421 mln złotych.

Finalizacja transakcji wiąże się ze zmianą firmy spółki z PKP Energetyka S.A. na PGE Energetyka Kolejowa S.A. Powyższa zmiana firmy spółki dokona się w dniu rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Do dnia rejestracji spółka PKP Energetyka S.A. będzie funkcjonować pod dotychczasową firmą.