Lotos Kolej przewiezie węgiel dla PGNiG Termika

Lotos Kolej przewiezie węgiel dla PGNiG Termika

PGNiG Termika podpisała umowę z Lotos Kolej na przewóz 50 000 ton węgla energetycznego w listopadzie i grudniu 2021 r. do Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie. Wartość kontraktu to 2,38 mln zł netto.

Udzielenie zamówienia odbyło się bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie.

Jak informuje PGNiG Termika podpisanie umowy ma na celu zapewnienie na dzień 31 grudnia 2021 roku niezbędnej węgla w Elektrociepłowni Siekierki (w tym również dotrzymania zapasów paliw wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

W ocenie elektrociepłowni, wszczęcie postępowania było podyktowane brakiem właściwego poziomu realizacji przewozów węgla przez PKP Cargo, przewoźnika wybranego w trybie zamówień publicznych, z którym w wyniku postępowań przetargowych PGNiG Termika podpisała 3 umowy na przewóz węgla energetycznego (20MPPA103-1, 20MPPA103-2, 20MPPA103-3).

– Dla zachowania bezpieczeństwa zapasów węgla w EC Siekierki, PGNiG Termika przeprowadziła dodatkowe postępowanie w trybie ustawy PZP na wybór wykonawców do umów ramowych. W ramach podpisanych i posiadanych dodatkowych pięć umów ramowych na przewóz węgla transportem kolejowym, zostało złożone zapytanie do pięciu wykonawców umów ramowych, dwa jednostkowe zapytania ofertowe (wykonawcze) na przewóz łącznie 170 000 ton węgla. Otrzymano tylko po jednej ofercie – w każdym zapytaniu i obie oferty zostały przyjęte do realizacji. Jednakże przewóz tego wolumenu nadal nie zabezpiecza zapasów węgla na właściwym poziomie w EC Siekierki – tłumaczy PGNiG Termika.

Zdaniem spółki, pogłębiająca się rozbieżność pomiędzy poziomem zapasu wymaganego a zapasem bieżącym uzasadniła wszczęcie przedmiotowego postępowania i podjęcia działań dla niezwłocznego wykonania zamówienia.

– Ze względów proceduralnych oraz terminy niezbędne do pozyskania przez wykonawcę zgód od właściciela infrastruktury kolejowej na transport kolejowy oraz zabezpieczenie ludzi i taboru do transportu węgla nie jest możliwe zachowanie terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Ponadto, z wszystkimi wykonawcami którzy biorą udział w postępowaniach publicznych na transport węgla mamy zawarte umowy jednostkowe i ramowe i nie ma możliwości pozyskania nowych wykonawców z rynku, aby przeprowadzić postępowanie konkurencyjne – czytamy w komunikacie spółki.

Jak tłumaczy PGNiG Termika, jedynym znanym na chwilę obecną podmiotem, który mógł podjąć się realizacji transportu 50 000 ton węgla jest Lotos Kolej, która jest przewoźnikiem świadczącym transport głownie dla Grupy Lotos i nie biorącej udziału w postępowaniach m.in. publicznych na transport węgla, jednakże w zaistniałej sytuacji w jakiej znalazła się PGNiG Termika podejmie się realizacji ww. zamówienia.