SKPL z dodatkową umową od PKP Intercity

SKPL z dodatkową umową od PKP Intercity

PKP Intercity podpisało dodatkową umowę z SKPL Cargo na dzierżawę spalinowych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi połączenia relacji Kraków Gł. – Zagórz – Kraków Gł.  Umowa obowiązywać będzie do 12 grudnia 2021 r.

Udzielenie zamówienia odbyło się bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie. Całkowita wartość podpisanej umowy w dniu 1 października 2021 r. wyniosła 2 320 163,95 zł netto.

Dlaczego SKPL?

Jak tłumaczy PKP Intercity, spółka SKPL Cargo, której udzielono zamówienia jest jedynym podmiotem mogącym wydzierżawić do 12 grudnia 2021 r. spalinowe zespoły trakcyjne (SZT), dopuszczone do eksploatacji na terenie Polski.

– Prowadzone wcześniej RFI oraz bieżące kontakty z firmami dzierżawiącymi pojazdy spalinowe, które mogłyby świadczyć takie usługi nie dały pozytywnego rezultatu ze względu na brak odpowiednich pojazdów z dopuszczeniem do eksploatacji na terenie Polski. Z pozyskanych informacji wynika, że dokumenty dopuszczające pojazdy do eksploatacji na terenie Polski nie mogą być uzyskane w terminie umożliwiającym eksploatację w trakcie rozkładu jazdy 2020/2021. Również pozostali przewoźnicy, w szczególności lokalni, nie mają obecnie możliwości wydzierżawić żadnego spalinowego zespołu trakcyjnego, gdyż wykorzystują je we własnych przewozach. Jedynie SKPL dysponuje potrzebnymi pojazdami. Brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Jednocześnie nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, gdyż zakup lub leasing SZT na dokończenie Rozkładu Jazdy 2020/2021 jest niemożliwy do przeprowadzenia – czytamy w komunikacie.

Z czego wynika nowa umowa?

PKP Intercity przypomniało, że 11 grudnia 2020 r. spółka zawarła z SKPL CARGO umowę na dzierżawę spalinowych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi połączenia relacji Kraków Główny – Zagórz i Zagórz – Kraków Główny wraz z zapewnieniem utrzymania i obsługi rewidenckiej, na okres od dnia 13.12.2020 r. (jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy) do dnia 12.12.2021 r. Przewoźnik tłumaczy, że w trakcie realizacji umowy wystąpiły niemożliwe do przewidzenia okoliczności, które spowodowały wcześniejsze wyczerpanie środków finansowych z w/w umowy.

– W maju, czerwcu i lipcu nastąpiły kolejne nieplanowane zamknięcia tras przez Polskie Linie Kolejowe), co spowodowało zwiększenie przejechanych kilometrów od pierwotnie zaplanowanych. Przy szacowaniu wartości do umowy zawartej 11.12.2020 r. założono całkowity przebieg roczny na poziomie 295 905 pockm. Po wprowadzeniu przez PKP PLK S.A. kolejnych rozkładów zamknięciowych i zmian w terminach realizacji inwestycji, przebiegi pociągów obsługiwanych SZT-mi do 12.12.2021 r. zwiększone zostaną o dodatkowe 85 931,998 pockm – czytamy przewoźnik.

W ocenie spółki natychmiastowe udzielenie zamówienia stało się konieczne celem zapewnienia ciągłości przewozów.

– Brak realizacji przewozów byłoby uchybieniem w stosunku do konieczność wypełnienia zapisów Umowy Ramowej między PKP Intercity a Ministerstwem Infrastruktury oraz Planu Transportowego w zakresie obsługi poszczególnych linii kolejowych, w tym odcinków niezelektryfikowanych. Z uwagi na konieczność pilnego udzielenia zamówienia, brak było możliwości udzielenia zamówienia w trybach konkurencyjnych oraz zachowania terminów dla innych trybów niekonkurencyjnych np. takich jak negocjacje bez ogłoszenia – tłumaczy PKP Intercity.