Czy Kolej Nadzalewowa doczeka się modernizacji?

Czy Kolej Nadzalewowa doczeka się modernizacji?

Społecznicy od 2007 r. walczą o przywrócenie ruchu kolejowego na Kolei Nadzalewowej. Wciąż są to jednak bezskutecznie działania. Jak poinformował Andrzej Bittel, projekt inwestycyjny obejmujący linię kolejową nr 254 zidentyfikowany został jako projekt regionalny, możliwy do realizacji ze środków RPO 2021-2027 bądź jego odpowiednika.

Jak czytamy w interpelacji poseł Paulina Matysiak, samorządy nie zdecydowały się na zgłoszenie tej linii do programu „Kolej +” z powodu braku środków na wkład własny.

– W ostatnim czasie odbyło się spotkanie samorządowców z gmin Elbląg, Tolkmicko, Frombork i Braniewo. Najnowszym pomysłem na reaktywację ruchu na tej linii może być przejęcie linii kolejowej przez samorząd i zagospodarowanie jej na drogę pieszo-rowerową – dodaje poseł Matysiak.

Pani poseł zapytała jednocześnie jakie są plany PKP PLK oraz Ministerstwa Infrastruktury wobec linii kolejowej nr 254? Oraz czy można się spodziewać jej modernizacji oraz przywrócenia ruchu kolejowego np. ze środków unijnych w perspektywie budżetowej 2021–2027.

Jak czytamy w odpowiedzi Andrzeja Bittela wiceministra infrastruktury, obecnie prowadzone są prace planistyczne związane z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 i dopiero po zakończeniu tych działań wskazane zostaną te projekty, które najlepiej wpisują się w sieciowy charakter transportu kolejowego, a tym samym mogą istotnie przyczynić się do zwiększenia liczby pasażerów oraz ładunków.

– W przypadku podjęcia decyzji o realizacji projektu modernizacji lk 254 opracowane zostanie studium wykonalności, a przeprowadzone analizy studialne uwzględniać będą aktualną infrastrukturę kolejową i stan prawny gruntów – dodaje Bittel.

Przedstawiciel Ministerstwa tłumaczy, że w przypadku, gdy Urząd Marszałkowski uzna inwestycję za priorytetową dla województwa warmińsko-mazurskiego i wskaże jako źródło jej finansowania środki RPO przyszłej perspektywy finansowej UE, będzie możliwe uwzględnienie projektu w planach inwestycyjnych zgodnie z oczekiwaniami samorządu.

Jednocześnie minister Bittel dodał, że obecnie nie zostały zakończone prace dotyczące określenia kwoty dostępnej alokacji środków UE na projekty kolejowe oraz zasad przygotowania, oceny i wyboru projektów w ramach kolejnej perspektywy finansowej.

Andrzej Bittel odniósł się także do tematu przywrócenia połączeń. Zaznaczył, że za organizowanie i finansowanie regionalnych przewozów pasażerskich odpowiada samorząd

– Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nie zawiera przepisów uprawniających ministra do ingerowania w decyzje samorządów województw, dotyczące zarówno organizacji regionalnego rynku przewozów pasażerskich transportem kolejowym, jak i oferty przewozowej określonej w rozkładzie jazdy pociągów – tłumaczy Bittel.