299 uwag wpłynęło do Programu budowy i modernizacji przystanków na lata 2020 – 2025

299 uwag wpłynęło do Programu budowy i modernizacji przystanków na lata 2020 – 2025

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło sprawozdanie z przebiegu konsultacji publicznych projektu Programu budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025. Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii władz samorządowych, przedstawicieli społeczności lokalnych, stowarzyszeń, organizacji branżowych oraz spółek sektora transportu kolejowego odnośnie treści projektu Programu oraz kwestii z nim powiązanych.

Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią odstąpiono od konsultacji w formie spotkań i konferencji, wydłużając jednocześnie termin konsultacji do 40 dni w celu umożliwienia podmiotom zainteresowanym zapoznanie się z projektem Programu i złożenia drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio w Ministerstwie Infrastruktury opinii (uwag) do projektowanego Programu, dlatego też okres przewidziany na zgłaszanie uwag w ramach konsultacji publicznych został wyznaczony do dnia 2 stycznia 2021 r.

W ramach procedury konsultacji publicznych projektu Programu wpłynęło 151 wystąpień z uwagami do dokumentu, w tym na dedykowany adres elektroniczny wpłynęło 146 wystąpień z uwagami do dokumentu, które zostały przekazane przez osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, niektóre stowarzyszenia i izby branżowe oraz spółki sektora kolejowego.

Mając na uwadze, że zgłoszenia propozycji do Programu zawierały więcej niż jedną uwagę, ich łączna liczba wyniosła 299 w tym 15 uwag odnosiło się do treści samego Programu, pozostałe uwagi odnosiły się do zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach Programu, na terenie poszczególnych województw w tym:

 • 22 uwagi do zadań na terenie województwa dolnośląskiego,
 • 7 uwag do zadań na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • 17 uwag do zadań na terenie województwa lubelskiego,
 • 27 uwag do zadań na terenie województwa lubuskiego,
 • 22 uwagi do zadań na terenie województwa łódzkiego,
 • 23 uwagi do zadań na terenie województwa małopolskiego,
 • 9 uwag do zadań na terenie województwa mazowieckiego,
 • 4 uwagi do zadań na terenie województwa opolskiego
 • 14 uwag do zadań na terenie województwa podkarpackiego,
 • 47 uwag do zadań na terenie województwa podlaskiego,
 • 20 uwag do zadań na terenie województwa pomorskiego,
 • 52 uwagi do zadań na terenie województwa śląskiego,
 • 4 uwagi do zadań na terenie województwa świętokrzyskiego,
 • 7 uwag do zadań na terenie województwa wielkopolskiego,
 • 9 uwag do zadań na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Część uwag oprócz odniesień do Programu była rozszerzona o zasady i sposób realizacji inwestycji nie związanych z Programem przystankowym i wychodziły poza zakres konsultacji – 6 uwag dot. zmiany nazwy przystanku, 3 proponowały umieszczenie na liście lokalizacji przystanków już tam zamieszczonych zaś 1 dotyczyła rozwiązań kompleksowych w zakresie budowy węzłów komunikacyjnych wokół przystanków. Ponadto, część uwag i postulatów zgłoszonych przez władze samorządowe dotyczyła przewozów, których organizatorem nie jest Minister.

Uwagi i postulaty zgłoszone w ramach konsultacji publicznych zostały szczegółowo przeanalizowane pod kątem możliwości wprowadzenia zmian do Programu, przy utrzymaniu generalnych założeń przyjętych w projekcie dokumentu.

– Należy zauważyć, że niektóre uwagi postulujące ujęcie w projekcie Programu dodatkowych analiz, wskazanie konkretnych lokalizacji bezpośrednich w okresie wcześniejszym niż wskazano w projekcie, czy odmienne określenie priorytetyzacji poszczególnych lokalizacji nie mogły zostać uwzględnione Ponadto wdrożenie w całości zgłoszonych postulatów odnośnie rozwoju budowy, modernizacji lub realokacji przystanków kolejowych nie jest możliwa, z uwagi na ograniczone możliwości pozyskania ich finansowania ze środków publicznych – czytamy w podsumowaniu.