Związki zawodowe w PKP Cargo sprzeciwiają się rozwiązaniu ZUZP za porozumieniem stron

Związki zawodowe w PKP Cargo sprzeciwiają się rozwiązaniu ZUZP za porozumieniem stron

Przedstawiciele kilku organizacji związkowych reprezentujących pracowników PKP Cargo nie zgodzili się na rozwiązanie za porozumieniem stron ZUZP i „Porozumienia Walentynkowego”.

W odpowiedzi na pismo Zarządu PKP Cargo S.A. z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie rozwiązania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy na podstawie zgodnego oświadczenia stron, a także rozwiązania z dniem 31 grudnia 2024 roku Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady Spółki PKP Cargo S.A. zawartego w dniu 14 lutego 2005 roku niżej podpisane organizacje związkowe nie wyrażają swojej zgody na przedstawioną propozycję.

Jednocześnie wyrażamy gotowość do podjęcia w – dobrej wierze i z poszanowaniem słusznych interesów stron, prac niezbędnych do naprawy sytuacji w Spółce – napisali związkowcy w piśmie do Marcina Wojewódki, p.o. prezesa PKP Cargo S.A.

Pod wspólnym wystąpieniem do p.o. prezesa PKP Cargo S.A. podpisali się przedstawiciele:

  • Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce
  • Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy
  • Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych
  • Związku Zawodowego Dyspozytorów PKP

Przypomnijmy, 29 maja Zarząd PKP Cargo przedłożył stronie społecznej propozycję zawarcia porozumienia o rozwiązaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo (ZUZP) oraz propozycję rozwiązania Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo zawartego w dniu 14 lutego 2005 r. (tzw. Porozumienie Walentynkowe).

W ocenie zarządu spółki, zawarcie porozumienia w zakresie rozwiązania ZUZP i „Porozumienia Walentynkowego” pozwoliłoby na rozpoczęcie kolejnych działań, poza skierowaniem do 30% pracowników PKP Cargo na tzw. nieświadczenie pracy, celem ograniczenia kosztów pracowniczych stanowiących świadczenia wypłacane obecnie pracownikom PKP Cargo ponad powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy.

Do zasad kierowania pracowników przewoźnika na nieświadczenie pracy odniosła się Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy, która apeluje o umożliwienie nieświadczenia pracy pracownikom PKP Cargo zbliżającym się do emerytury.