PKP Cargo zaproponowało związkowcom porozumienie dotyczące rozwiązania ZUZP i „Porozumienia Walentynkowego”

PKP Cargo zaproponowało związkowcom porozumienie dotyczące rozwiązania ZUZP i „Porozumienia Walentynkowego”

Zarząd PKP Cargo przedłożył stronie społecznej propozycję zawarcia porozumienia o rozwiązaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo (ZUZP) oraz propozycję rozwiązania Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo zawartego w dniu 14 lutego 2005 r. (tzw. Porozumienie Walentynkowe).

Podstawę prawną takiego działania stanowi § 38 ust. 1 Porozumienia Walentynkowego. Propozycja obejmuje rozwiązanie Układu i Porozumienia z dniem 31 grudnia 2024 roku. Oczekiwaniem Pracodawcy jest ustosunkowanie się do powyższych propozycji przez Partnerów Społecznych do dnia 10 czerwca 2024 roku.

Zawarcie porozumienia w zakresie rozwiązania ZUZP i Porozumienia pozwoli na rozpoczęcie kolejnych –poza skierowaniem do 30% pracowników PKP Cargo na tzw. nieświadczenie pracy w trybie art. 54 ustawy z 8 września 2000 roku o komercjalizacji PKP – skutecznych działań celem ograniczenia kosztów pracowniczych, stanowiących świadczenia wpłacane obecnie pracownikom PKP Cargo ponad powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy. Zaprzestanie wypłaty tych świadczeń przyniosłoby oszczędności wynoszące nawet kilkadziesiąt milionów zł miesięcznie. Reakcja związków zawodowych na powyższe propozycje będzie jasną deklaracją zrozumienia trudnej sytuacji, w której znalazła się nasza Spółka.

Jednocześnie Zarząd Spółki zadeklarował gotowość podjęcia we współpracy z Partnerami Społecznymi intensywnych prac nad opracowaniem do dnia 31 grudnia 2024 roku nowych regulacji wynagrodzeniowych, zastępujących dziś obowiązujące.

W poczuciu odpowiedzialności za dalsze losy i rozwój Spółki Zarząd PKP Cargo podjął trudny proces restrukturyzacji, obejmujący swoim zakresem wszystkie obszary działalności PKP Cargo Jesteśmy zmuszeni wdrażać działania naprawcze w celu uzyskania stabilności finansowej PKP Cargo Pogarszająca się sytuacja finansowa Spółki powoduje konieczność podejmowania zdecydowanych, często bolesnych decyzji. Kluczowym celem operacyjnym jest przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji, która pozwoli na zachowanie płynności finansowej, a w perspektywie długookresowej – na efektywne konkurowanie na rynku przewozów towarowych oraz zbudowanie stabilnych podstaw dalszego rozwoju. Mając na uwadze trudną sytuację finansową PKP Cargo wynikającą ze znacznego spadku przewozów kolejowych, powodującego obniżenie wpływów i utrzymującą się tendencją dalszego ich obniżenia w stosunku do roku ubiegłego, co jest równoznaczne z wystąpieniem okresowych trudności finansowych oraz ograniczeniem zadań Spółki, konieczne jest podejmowanie wszelkich możliwych działań w celu ograniczenia kosztów, zapewnienia stabilności finansowej Spółki oraz ochrony miejsc pracy. Mamy nadzieję, że w trosce o dalsze losy Spółki i Pracowników strona związkowa przyjmie propozycję rozwiązania ZUZP i Porozumienia Walentynkowego ze zrozumieniem i w najbliższych dniach rozpoczniemy pracę nad nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy  – podkreśla p.o. Prezesa Zarządu PKP Cargo dr Marcin Wojewódka.

Obecnie tymczasowy zarząd spółki prowadzi działania w celu zapewnienia stabilności finansowej i dalszego rozwoju przewoźnika, a także prowadzi stały dialog ze stroną społeczną – w szczególności w zakresie ograniczenia kosztów i poprawy efektywności procesów. Równolegle z obszarem kosztów pracowniczych podejmowane są również inne działania mające na celu wygenerowanie oszczędności. W pierwszej połowie maja 2024 roku rozwiązano lub wypowiedziano umowy sponsoringowe, jak też poczyniono oszczędności w zakresie usług zewnętrznej pomocy prawnej. Kolejne działania są w toku przegotowań.

W związku z działaniami naprawczymi Zarząd w dniu 15 maja 2024 roku wypowiedział Umowę dotyczącą Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP Cargo („Pakt Gwarancji Pracowniczych”), zawartą w dniu 2 września 2013 r. w Warszawie pomiędzy Spółką oraz PKP S.A. z siedzibą w Warszawie a Organizacjami Związkowymi. Powyższa umowa ulegnie rozwiązaniu 17 sierpnia 2024 r.

W dniu 27 maja 2024 roku Zarząd PKP Cargo podjął uchwałę w sprawie wdrożenia od dnia 1 czerwca 2024 roku w Spółce tzw. nieświadczenia pracy w Spółce. Celem powyższego jest realizacja programu naprawczego, który ma uratować i odbudować pozycję Spółki. Rozwiązanie w postaci tzw., nieświadczenia pracy było już wcześniej stosowane w PKP Cargo w latach 2008-2015, a jego główną zaletą jest utrzymanie istnienia miejsc pracy Pracowników, przy jednoczesnym uzyskaniu istotnych oszczędności wpływających pozytywnie na możliwość dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę.

Udział Grupy PKP Cargo– narodowego lidera towarowych przewozów kolejowych w roku 2012 według masy przewiezionych ładunków wynosił 50,4%, a według pracy 60,2%, podczas gdy w roku 2023 spadł do poziomu 33,1% wg masy i 33,9% wg pracy przewozowej. W celu wyjścia z obecnej trudnej sytuacji muszą zostać podjęte konkretne działania wieloobszarowe, które w perspektywie pozwolą wrócić na dobry biznesowy tor potentata narodowego i międzynarodowego na rynku kolejowych przewozów towarowych, jakim jest Grupa PKP Cargo.