Pracownicy PKP Cargo będą kierowani na tzw. nieświadczenie pracy

Pracownicy PKP Cargo będą kierowani na tzw. nieświadczenie pracy

Zarząd PKP Cargo poinformował, iż w ramach realizacji programu naprawczego, którego celem jest odbudowanie wartości i pozycji spółki, w dniu 27 maja 2024 r. podjął decyzję o uruchomieniu programu kierowania maksymalnie do 30% pracowników Spółki na tzw. nieświadczenie pracy, na okres 12 miesięcy.

Podstawą prawną kierowania pracowników PKP Cargo na tzw. nieświadczenie pracy jest art. 54 Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” z dnia 8 września 2000 r. (Dz.U. 2024.561).

Nieświadczeniem pracy objęte będą wszystkie grupy zawodowe pracowników, w tym kierownictwo poszczególnych zakładów Spółki oraz biur Centrali Spółki, z zastrzeżeniem, że priorytetem jest zapewnienie bieżącej sprawności operacyjnej danej jednostki lub komórki organizacyjnej.

  • Pracownik przebywający na tzw. nieświadczeniu pracy ma prawo do:
    Świadczenia socjalnego w wysokości 60% miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, pomniejszone o kwotę składek odprowadzanych na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz zdrowotne w części finansowanej przez ubezpieczonego i podatek dochodowy;
  • Wykonania czynności niezbędnych dla zachowania uprawnień zawodowych pracownika,
  • Korzystanie ze świadczeń w ramach ZFŚS

Powyższa decyzja została poddana przez Spółkę konsultacjom ze związkami zawodowymi działającymi w PKP Cargo.

Dodatkowo w dniu 27 maja 2024 r., w ramach kolejnych decyzji mających na celu ograniczenie kosztów i zapewnienia stabilności finansowej Spółki, Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu rozwiązanie lub zawieszenie, za porozumieniem stron z partnerami społecznymi, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo.