Poznaliśmy SWZ przetargu na dostawę składów piętrowych dla PKP Intercity

Poznaliśmy SWZ przetargu na dostawę składów piętrowych dla PKP Intercity

PKP Intercity przystąpiło do kolejnego etapu postępowania na dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami. Przewoźnik opublikował specyfikację warunków zamówienia.

Pierwszym etapem ogłoszonego postępowania było składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do przewoźnika wpłynęło dziewięć wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. Ostatecznie siedem podmiotów złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w tym konsorcjum Pesa Bydgoszcz i Newag.

Przez długi czas postępowanie było realizowane za zamkniętymi drzwiami gabinetów producentów i przewoźnika. Pod koniec marca 2022 r. okazało się, ze konsorcjum: Alstom Pojazdy Szynowe Sp. z o.o. oraz Bombardier Transportation GmbH – Wrocław wnioskowało o wykluczenie z postępowania polskiego konsorcjum.

W połowie kwietnia 2022 r. przewoźnik opublikował wstępne założenia do dialogu, po którym nastąpiło przygotowanie i opublikowanie SWZ.

Wymagania wobec składów

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 38 wagonów sterowniczych „CAB” oraz 228 wagonów środkowych, w tym: 190 wagonów środkowych „UNI” oraz 38 wagonów środkowych „COMBO” jak również 45 lokomotyw wielosystemowych przeznaczonych do prowadzenia składów typu push-pull, które będą homologowane na terenie Polski i Czech.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić minimum 650 stałych miejsc siedzących dla bazowego składu piętrowego 7-wagonowego złożonego z:

 • jednego wagonu sterowniczego „CAB” z kabiną sterowniczą z miejscami siedzącymi w strefach klasy 1., z czego jeden z pokładów będzie wyznaczony jako strefa ciszy, z dodatkowym automatem do serwowania napojów ciepłych;
 • pięciu wagonów środkowych „UNI” z miejscami siedzącymi w strefach klasy 2, a także minimum z dwoma miejscami na rowery zlokalizowanymi bezpośrednio przy strefie wejścia wraz z dedykowanymi miejscami siedzącymi;
 • jednego wagonu środkowego „COMBO” z miejscami siedzącymi w strefach klasy 2. z przedziałem konduktorskim, strefą PRM, przestrzenią gastro z dwiema maszynami vendingowymi: na napoje ciepłe oraz na napoje zimne i przekąski, strefą dla opiekunów z dziećmi;

Minimalny okres eksploatacji określono  na 30 lat

Wymagania dotyczące lokomotyw

Przewoźnik oczekuje dostawy lokomotyw w układzie osi Bo’Bo’ z dopuszczalnym nacisk na oś ≤221 kN zasilane napięciami: 3kV DC, 25 kV AC 50 Hz o minimalnej mocy ciągłej wynoszącej 5,5 MW i prędkości eksploatacyjnej co najmniej 200 km/h. Lokomotywy muszą być przystosowane do prowadzenia składów pociągów zmiennokierunkowych typu push-pull oraz składów pociągów klasycznych a także w trakcji wielokrotnej z możliwością jazdy lokomotywy na doprzęgu. Elektrowozy wyposażone będą w czołowe tablice LED połączone z Systemami Informacji Pasażerskiej wagonów środkowych i sterowniczych, monitoring wizyjny CCTV obejmujący szlak, sprzęgi, pantografy i boki.

Pojazdy będą wyposażone w system ERTMS/ETCS poziomu L1 jak i poziomu L2, krajowy system bezpieczeństwa w Polsce SHP oraz krajowy system bezpieczeństwa w Czechach VZ.

Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług utrzymania technicznego lokomotyw w okresie do pierwszych czynności utrzymania poziomu P4, przy zachowaniu warunku współczynnika gotowości technicznej na poziomie co najmniej 95% oraz współczynnika niezawodności na poziomie co najmniej 95%.

Co ciekawe przewoźnik wymaga aby wykonawca od początku świadczenia usług utrzymania zaangażował pracowników PKP Intercity bezpośrednio w wykonywaną pracę według modelu 50% pracowników wykonawcy oraz 50% pracowników zamawiającego.

Wymagania dotyczące wagonów piętrowych

Budowa wagonów powinna być maksymalnie modułowa umożliwiająca dokonywanie możliwie szybko niezbędnych wymian poszczególnych elementów/podzespołów, kabina maszynisty wagonu sterowniczego podobnie jak w lokomotywach będzie przystosowana do obsługi przez dwóch pracowników drużyny trakcyjnej. Wagon sterowniczy musi być wyposażony w układ sterowania dwukierunkowego do prowadzenia pociągów typu Push-Pull. Wagony wyposażone będą w klimatyzację, indywidualne gniazdka elektryczne i ładowarki USB, ładowarki indukcyjne, miejsca do przewozu rowerów, miejsca dostosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, bezprzewodowy internet WiFi, elektroniczny system informacji pasażerskiej, system monitoringu CCTV oraz defibrylatory. Prędkość eksploatacyjna powinna być nie mniejsza niż 200 km/h.

Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia pracowników przewoźnika w zakresie utrzymania wagonów sterowniczych oraz środkowych na poziomach utrzymania P1-P3 a następnie wydania uprawnień dla przedstawicieli PKP Intercity w liczbie min. 20 osób z personelu zaplecza technicznego. W okresie gwarancyjnym wagonów, wykonawca obowiązany będzie do świadczenia usług serwisu technicznego dostępnego 24/7 zlokalizowanego w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Krakowie a także posiadającego możliwość dojazdu do uszkodzonego pojazdu zalegającego w drodze na polskiej sieci kolejowej.

Dla klasy 1. przewoźnik preferuje układ podwójny i pojedynczy rząd foteli (2+1, w skrajnych rzędach dopuszczalne 1+1) w układzie równoległym. Preferowana konfiguracja powinna zakładać częściowe rozmieszczenie foteli w układzie vis-à-vis. W klasie 1. niedopuszczalna jest zabudowa foteli bokiem do kierunku jazdy.

W klasie 2. PKP Intercity chce oczekuje układu 2+2. Preferowana konfiguracja powinna zakładać częściowe rozmieszczenie foteli w układzie vis-à-vis. Fotele zabudowane bokiem do kierunku jazdy nie będą wliczane do liczby miejsc siedzących wymaganej dla składu referencyjnego.

W każdym wagonie powinny zostać zabudowane co najmniej dwa regały trzypoziomowe na bagaż.  Dodatkowo w wagonie „COMBO” należy zabudować miejsca na bagaż umożliwiające dodatkowo przewóz nart.

Gwarancja jakości

PKP Intercity oczekuje, że wykonawca udzieli gwarancji jakości na każdy z pojazdów do dnia upływu pierwszego cyklu międzynaprawczego dla każdego z wagonów oraz do upływu drugiego cyklu międzynaprawczego dla każdej z lokomotywy.

Dodatkowo wykonawca udzieli gwarancji jakości na:

 • trwałość powłok lakierniczych – 72 miesiące;
 • perforacja poszycia pudła każdego z Pojazdów – 240 miesięcy;
 • ramy wózków – 96 miesięcy;
 • konstrukcja pudła i ostoi Pojazdu – 84 miesiące;
 • koła – 60 miesięcy;
 • zestawy kołowe – 60 miesięcy;

Wadium, termin złożenia ofert, kryteria

Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 50 mln zł. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Na oferty PKP Intercity czeka do dnia 12 września 2022 r. do godz. 12:00. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, przewoźnik kierować się będzie siedmioma kryteriami:

 • Cena – waga 73 punkty, w tym:
  • a) wartość dostawy wszystkich Pojazdów – waga 60 punktów;
  • b) stawka za świadczenie usług utrzymania za 1 km przebiegu Lokomotywy – waga13 punktów;
 • okres gwarancji ogólnej lokomotyw / wagonów w zakresie ram wózków oraz konstrukcji pudła i ostoi pojazdu – waga 5 punktów;
 • maksymalna liczba zdarzeń powodujących utratę zasadniczych cech eksploatacyjnych w przebiegu rocznym lokomotyw – waga 5 punktów;
 • współczynnik gotowości Lokomotyw – waga 5 punktów;
 • współczynnik niezawodności Lokomotyw – waga 5 punktów;
 • wskaźnik ilości stałych miejsc siedzących na metr bieżący całkowitej długości składu siedmiowagonowego – waga 5 punktów;
 • prędkość maksymalna – waga 2 punkty. Co ciekawe, 2 pkt otrzyma ten wykonawca, który zadeklaruje prędkość eksploatacyjną w przedziale 230-250 km/h.

Termin wykonania zamówienia

Dostawa wszystkich pojazdów objętych umową ma nastąpić do 31 maja 2026 r. Jednak dostawa pierwszych trzech lokomotyw, dwóch wagonów sterowniczych, 12 wagonów środkowych powinna nastąpić w terminie do 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Pojazdy te zostaną wykorzystane przez PKP Intercity przez okres, w którym wykonają przebieg 150 000 km na każdy z pojazdów, w eksploatacji w ruchu pasażerskim, w celu realizacji eksploatacji obserwowanej.

Gdzie pojedziemy składami push-pull?

Początkowo pociągi piętrowe PKP Intercity miały obsługiwać połączenia Warszawa – Łódź czy Kraków – Katowice. Jedak odpowiadając na interpelację posłanki Pauliny Matysiak, wiceminister infrastruktury Andzrej Bittel przypomniał, że składy piętrowe typu push-pull, których zakup ma zostać sfinansowany ze środków KPO, będą wykorzystywane do realizacji połączeń w ramach świadczenia usług publicznych.