Czy PKP PLK przejmie Trakcję? ARP wycofała wniosek o podwyższenie kapitału

Czy PKP PLK przejmie Trakcję? ARP wycofała wniosek o podwyższenie kapitału

Agencja Rozwoju Przemysłu podczas wznowionych obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Trakcji, wycofała wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji, które miały zostać objęte przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

Trakcja jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Buduje drogi, ale również prowadzi wiele prac na kolei. Spółka odpowiada m.in.: za budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej, modernizuje linie kolejową Warszawa – Poznań na obszarze LCS Łowicz a ostatnio rozpoczęła prace w ramach modernizacji odcinka Warszawa Wsch. – Warszawa Wawer.

Problemy finansowe

Od kilku lat Trakcja boryka się z problemami finansowymi. W 2019 r. pomocną dłoń wyciągnęła Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), która zgodziła się wziąć udział w dokapitalizowaniu  i obecnie posiada 18,6% akcji. Jak wynika z ostatnich sprawozdań Trakcji, w 2019 r. strata netto wyniosła ok. 249  mln zł. Rok 2020 r. spółka zakończyła ze stratą ok. 70 mln zł straty netto a wyniki za okres od stycznia do września mówią o stracie około 30 mln zł netto.

Wykup akcji od Hiszpanów

Pod koniec maja 2021 r. Trakcja poinformowała, o zawarciu niewiążącego porozumienia pomiędzy akcjonariuszami spółki, tj. ARP i COMSA z siedzibą w Barcelonie dotyczącego przede wszystkim nabycia przez ARP lub inny podmiot wskazany przez ARP wszystkich akcji oraz obligacji posiadanych przez hiszpańską spółkę.

W listopadzie zarząd Trakcji poinformował, że ARP zawarła z hiszpańską spółką Comsa przedwstępną umowę sprzedaży akcji oraz warunkowej umowy sprzedaży obligacji wyemitowanych przez Trakcję.

Umowa miała zostać zawarta przy założeniu, że akcjonariusze Trakcji podejmą uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 69.160.780,80 zł do kwoty 269.160.780,80 zł poprzez emisję 250.000.000 nowych akcji zwykłych serii E o wartości 0,80 zł każda, które zostaną objęte przez PKP Polskie Linie Kolejowe. W przypadku niepodjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału do dnia 23 grudnia 2021 roku umowa wygaśnie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Uchwała dotycząca podniesienia kapitału zakładowego Trakcji miała zostać przegłosowana podczas zwołanego na dzień 29 listopada 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy. Walne nie trwało długo ponieważ Agencja Rozwoju Przemysłu, podmiot, który wnioskował o podwyższenie kapitału, zażądał przerwy w obradach do dnia 21 grudnia 2021 r. Podczas obrad  NWZ przedstawiciel ARP ponownie złożył wniosek o przerwę, tym razem do dnia 29 grudnia 2021 r. Podczas trzeciej części NWZ przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu złożył wniosek o wycofanie rozpatrzenia punktu 5 planowanego porządku obrad, który dotyczył właśnie podwyższenia kapitału Trakcji.

PLK dalej zainteresowana Trakcją?

Brak podniesienia kapitału Trakcji nie oznacza, że PKP Polskie Linie Kolejowe zrezygnowały z tego pomysłu. Spółka ogłosiła właśnie przetarg pn.: „Świadczenie usług doradztwa przy planowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. transakcji objęcia akcji Trakcja S.A.”

Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy zadania. Zadanie 1 dotyczy przygotowania założeń i struktury transakcji w celu jej urynkowienia. PLK oczekują, że wykonawca opracuje założenia i struktury transakcji wejścia w spółkę Trakcja w formie dokapitalizowania lub innej – w zależności, która forma będzie optymalna z punktu widzenia wymogów rynkowych. Zadanie 2 to raport z testu prywatnego wierzyciela. Wykonawca oceni czy rozważane przez PKP Polskie Linie Kolejowe działanie wobec Trakcji można uznać za działanie przeprowadzone na zasadach rynkowych tj. czy prywatny podmiot znajdujący się w sytuacji analogicznej do Grupy PKP PLK, w szczególności posiadający istotne relacje kontraktowe z podmiotem, którego dotyczy transakcja, byłby gotów przeprowadzić transakcję na analogicznych do PKP PLK warunkach.  Zadanie 3 to wykonanie raportu z analizy rynkowości transakcji objęcia akcji PKP Polskie Linie Kolejowe przez Skarb Państwa w rozumieniu art. 9b ust. 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Na oferty zarządca infrastruktury czeka do 4 stycznia 2022 r. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.