Trakcja szacuje, że miała ponad 64 mln zł straty netto w 2020 r.

Trakcja szacuje, że miała ponad 64 mln zł straty netto w 2020 r.

Zarząd spółki Trakcja poinformował o wstępnych wynikach finansowych za 2020 rok. Spółka zanotowała w nim stratę netto w wysokości 64,93 mln zł. Jest dwuktotnie lepszy wynik niż rok wcześniej kiedy to strata wyniosła 135,52 ml zł netto.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 652,75 mln zł i były niższe niż w 2019 kiedy osiągnęły 834,21 mln zł. Wynik brutto ze sprzedaży wyniósł minus 18,61 mln zł, co i tak oznacza pięciokrotną poprawę. EBITDA wyniosła minus 32,09 mln zł, podczas gdy rok wcześniej osiągnęła -120,785 mln zł.

– Czynnikiem, który miał największy wpływ na poziom wyniku brutto ze sprzedaży w okresie 12 miesięcy 2020 roku spółki była wycena kontraktu kolejowego realizowanego w formule „projektuj i buduj”, na którym  po wykonaniu znacznej części prac projektowych i badań geotechnicznych rozpoznano odstępstwa od warunków prezentowanych przez zamawiającego w specyfikacji przetargowej, co spowodowało konieczność wykonania nieprzewidzianych wcześniej prac związanych ze: wzmocnieniem gruntów, sterowaniem ruchem kolejowym, modernizacją obiektów inżynieryjnych – czytamy w komunikacie giełdowym Trakcji

Ponadto istotny wpływ na poziom wyniku brutto ze sprzedaży w omawianym okresie miało zwiększenie kosztów stałych spowodowanych wydłużeniem terminów realizacji kontraktów w związku z szeregiem czynników, m.in.:

1. przedłużającym się procesem negocjacji z instytucjami finansowymi w ramach II rundy finansowania skutkującym niewystarczającym poziomem finansowania kapitału obrotowego, co wpłynęło na obniżenie poziomu sprzedaży;

2. trwającymi obostrzeniami związanymi  ze stanem pandemii COVID, w tym:

    a.  wydłużony okres uzyskiwania decyzji administracyjnych;

    b.  zakłócenia w tempie odbiorów prac z Zamawiającym w związku z częściową pracą zdalną;

    c.  mniejsza dostępność podwykonawców zatrudniających obcokrajowców;

3. realizacją innych, równoległych inwestycji infrastrukturalnych wpływających na:

    a.  zmiany harmonogramów projektów poprzez nakładanie się realizacji innych branż wykraczających poza zakres prac Spółki (np. sterowanie ruchem kolejowym);

    b.  pogorszenie dostępności materiałów w wyniku spiętrzenia prac w branży infrastrukturalnej.

Według Trakcji na EBITDĘ i wynik netto miały wpływ koszty związane z procesem restrukturyzacji finansowej.

– W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów- – czytamy dalej.

 W IV kwartale 2020 roku wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto Trakcji był ujemny i wyniósł  -23,34 mln zł.

Jak zaznacza spółka wstępne szacunki wyników finansowych nie zostały jeszcze zbadane przez biegłego rewidenta. Ponadto, wyniki te nie uwzględniają testów na utratę wartości aktywów oraz aktualizacji wartości aktywów.

Ze względu na wstępny charakter informacji ostateczne wyliczenia zostaną przekazane w raporcie rocznym Trakcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany w dniu 15 kwietnia 2021 roku.