Serwis Pojazdów Szynowych odpowiada na zarzuty Newagu

Serwis Pojazdów Szynowych odpowiada na zarzuty Newagu

Serwis Pojazdów Szynowych zabrał głos po poniedziałkowym oświadczeniu spółki Newag, w którym producent zarzucał działania doprowadzające do dezintegracji systemu bezpieczeństwa.

Przypomnijmy, że w poniedziałek 4 lipca 2022 r. firma Newag w specjalnym oświadczeniu zwróciła uwagę, iż urządzenia systemu bezpieczeństwa były w przeszłości czasowo demontowane, a w pojeździe 45WE-024 analiza danych przekazanych przez wykonawcę przeglądu wykazała ingerencję w zapisy rejestratora prawnego pojazdu.

Na oświadczanie nowosądeckiego producenta odpowiedziało Polregio, które zapewniło, że poprzez systemowe działania utrzymaniowe, zapewnia należyte bezpieczeństwo eksploatacji wszystkich użytkowanych pojazdów Impuls.

Z kolei jak czytamy w stanowisku Kolei Dolnośląskich, przewoźnik oczekują od producenta zaprzestania publikowania niepotwierdzonych informacji o przyczynach awarii pojazdów.

Teraz głos w sprawie zabrała wykonywała prace przy dolnośląskich składach. Stanowisko przedsiębiorstwa przedstawiamy w całości

Spółka Serwis Pojazdów Szynowych sp. z o.o. sp.k. odnosząc się do wydanego w dniu 4 lipca 2022 r. przez spółkę NEWAG S.A. oświadczenia w przedmiocie przyczyn usterek występujących w elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 45WE (serii IMPULS) informuje, co następuje:

1. Spółka Serwis Pojazdów Szynowych sp. z o.o. sp.k., pracownicy spółki oraz podmioty współpracujące nigdy nie ingerowali w jakikolwiek sposób w zapisy rejestratora oraz rejestrowane wskazania parametrów pracy pojazdu 45WE-024 podczas prowadzenia czynności utrzymaniowych poziomu P3/2 ani innych pojazdów tej serii wyprodukowanych przez spółkę NEWAG S.A.

2. Czynności utrzymaniowe pojazdu 45WE-024 w ramach przeglądu P3/2 zostały wykonane przez spółkę Serwis Pojazdów Szynowych sp. z o.o. sp.k. zgodnie z dokumentacją systemu utrzymania (DSU) opracowaną przez producenta. Pojazd serii IMPULS nie posiada drogomierza a rejestrator zdarzeń. Dane na temat przebiegu widoczne są na cyfrowym panelu operatorskim i ich wskazania są prawidłowe. DSU ustanawia wymóg wykonania części prac utrzymaniowych przez serwis producenta lub pracownika posiadającego dopuszczenie producenta. W zgodzie z ww. postanowieniem spółka Serwis Pojazdów Szynowych sp. z o.o. sp.k. przesłała rejestrator do przedstawiciela producenta w celu przeglądu oraz legalizacji.

3. Spółka Serwis Pojazdów Szynowych sp. z o.o. sp.k. stanowczo sprzeciwia się twierdzeniom i sugestiom jakoby rzekome nieprawidłowości w ramach czynności utrzymaniowych miały stanowić przyczynę zaistnienia usterki.

4. Po usunięciu usterki przez producenta nastąpi zakończenie czynności utrzymaniowych, co umożliwi uprawnionemu komisarzowi odbiorczemu kompleksową ocenę sprawności technicznej pojazdu i wydanie zgody na przywrócenie do eksploatacji po wykonanym przeglądzie.

5. We wstępnej ocenie ekspertów spółki Serwis Pojazdów Szynowych sp. z o.o. sp.k. pojawienie się nieprawidłowości bez wyraźnej, możliwej do zidentyfikowania przyczyny zewnętrznej na pojazdach typu IMPULS będących w eksploatacji kilku przewoźników oraz w sytuacji, gdy planowe czynności utrzymaniowe były prowadzone przez różne podmioty, potwierdza systemowy charakter usterki.

6. Spółka Serwis Pojazdów Szynowych sp. z o.o. sp.k. zaprzecza, że nie wyraziła zgody na złożoną̨propozycję przesłania pojazdu do zakładu NEWAG S.A. w Nowym Sączu celem dokonania pełnej diagnostyki. Spółka wystąpiła do producenta o przysłanie serwisu do zakładu wykonawcy w celu usuniecia usterki, gdzie znajduje się pojazd po przeglądzie P3/2 oraz niezbędna infrastruktura.

7. Spółka Serwis Pojazdów Szynowych sp. z o.o. sp.k. podejmuje wszelkie niezbędne czynności w celu wyjaśnienia przyczyn zaistniałych nieprawidłowości, prawidłowości prowadzenia procesu zarządzania konfiguracją typu przez producenta oraz zgodności przygotowanej przez producenta DSU z przepisami prawa, w tym regulacjami antymonopolowymi.

8. Spółka Serwis Pojazdów Szynowych sp. z o.o. sp.k. jest liderem rynku w zakresie utrzymania taboru kolejowego wśród podmiotów niebędących producentami taboru i prowadziła przeglądy poziomów P3-P5 pojazdów wprowadzonych do obrotu przez różnych producentów. Z powodzeniem współpracujemy z dostawcami, dysponujemy właściwie wyposażoną bazą utrzymaniową, wykwalifikowanymi kadrami oraz bogatym doświadczeniem.

Standardem we współpracy z producentem taboru, wobec oczywistej usterki systemowej, jest podejmowanie wszystkich możliwych działań celem jak najszybszego zakończenia sytuacji rzutującej negatywnie na ocenę przyjętych przez producenta rozwiązań technicznych. Z naszej strony deklarujemy pełną gotowość do współpracy celem jak najszybszego przywrócenia do eksplaotacji unieruchomionych pojazdów serii IMPULS oraz dokończenia czynności utrzymaniowych w ramach przeglądów P3/2.

Nie jest zrozumiałą sytuacja, gdy nowoczesny tabor dostarczony za publiczne pieniądze stoi unieruchomiony i powoduje straty finansowe przewoźników oraz co istotniejsze – znaczne utrudnienia dla pasażerów.

Dodajmy, ze całą sprawę z problemami z Impulsami monitoruje Prezes UTK.