Ile w 2022 r. wyniosło wynagrodzenie Członków Zarządu i RN PKP Cargo?

Ile w 2022 r. wyniosło wynagrodzenie Członków Zarządu i RN PKP Cargo?

Kilka dni temu PKP Cargo opublikowało pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej. Z dokumentu dowiedzieliśmy się ile wynosi mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia wszystkich pracowników (z wyłączeniem najlepiej opłacanych osób). Jak na tym tle przedstawia się wynagrodzenie Członków Zarządu i RN PKP Cargo?

Zarząd

Członkom zarządu PKP Cargo przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz premia, która jest uzależnione od realizacji celów.

Z obecnych członków zarządu PKP Cargo w 2022 r., największe wynagrodzenie w wysokości 527 678,2 zł otrzymał Pan Zenon Kozendra, czego 516 000 to wynagrodzenie podstawowe oraz 11 678,2 z tytułu inne przychody opodatkowane i oskładkowane. Na drugim miejscu znalazł się Pan Marek Olkiewicz, który został powołany z dniem 3 lutego 2022 r. na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych. Otrzymał on wynagrodzenie w wysokości 472 225,52 zł, z czego 467 266,67 zł to wynagrodzenie podstawowe.

Przypomnijmy, że z dniem 13 kwietnia 2022 r. Pan Dariusz Seliga został powołany na stanowisko prezesa zarządu PKP Cargo. Łączne wynagrodzenie szefa przewoźnika wyniosło w 2022 r. 421 056,79 zł. Dodajmy, że z dniem 22 kwietnia Pan Maciej Jankiewicz został powołanym na stanowisko członka zarządu ds. finansowych, a Pan Jacek Rutkowski na stanowisko członka zarządu ds. handlowych. Otrzymali oni odpowiednio wynagrodzenie w wysokości 361 057,11 zł oraz 358 760,23 zł.

W zestawieniu jest również Pan Władysław Szczepkowski, który pełni obowiązki prezesa przewoźnika. W 2022 otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 169 732,01 zł.

W 2022 r. PKP Cargo wypłacało także wynagrodzenia z tytułu odpraw, odszkodowań i zakazu konkurencji byłemu prezesowi spółki oraz trzem członkom zarządu. W 2022 r. Pan Czesław Warsewicz otrzymał od przewoźnika 192 000 zł, Pan Witold Bawor 174 580 a Panowie Leszek Borowiec oraz Piotr Wasaty po 172 000 zł.

Jak wynika z przedstawionych w sprawozdaniu danych, w 2022 r. PKP Cargo wypłaciło wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe w łącznej kwocie 3 021 089,86 zł, to o ok. 1,5 mniej niż w 2021 r.

Rada Nadzorcza

Zgodnie z opublikowanym Raportem, wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego ustalanego przez Walne Zgromadzenie.

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej pobierało 18 członków. Największe wynagrodzenie otrzymali Pani Izabela Wojtyczka oraz Pan Paweł Sosnowski – po 126 150,60 zł oraz Pan Władysław Szczepkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej – 115 523,69. Wynagrodzenie obecnych członków Rady Nadzorczej w 2022 r. wynosiło w przedziale od 54 tys. zł do 66,8 tys. zł. Wynagrodzenia otrzymywali także byli członkowie Rady, wyniosło ono średnio 63,8 tys. zł.

Łącznie wynagrodzenie Członków RN PKP Cargo w 2022 r. wyniosło 1 315 724,63 zł.

Pracownicy

W 2022 r. PKP Cargo zatrudniało 14 267 pracowników. Koszty świadczeń pracowniczych wyniosły 1,286 mld zł, z czego 982,5 mln to koszt wynagrodzeń a 191,8 mln zł to koszty ubezpieczeń społecznych.

Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia wszystkich pracowników (z wyłączeniem najlepiej opłacanych osób) w 2022 r. wyniosła 68 607,73 zł.