Ile w 2021 r. wyniosło wynagrodzenie Członków Zarządu i RN PKP Cargo?

Ile w 2021 r. wyniosło wynagrodzenie Członków Zarządu i RN PKP Cargo?

Pod koniec marca PKP Cargo opublikowało oficjalny raport na temat wyników Grupy PKP Cargo osiągniętych w 2021 roku. Dowiedzieliśmy się wówczas ile zarobił Zarząd i Rada Nadzorcza towarowego przewoźnika.

Jak wynika ze sprawozdania, członkom zarządu przysługiwało stałe miesięczne wynagrodzenie, premia, odprawy i odszkodowania oraz wynagrodzenia w spółkach zależnych. W 2021 r. wynagrodzenie podstawowe ówczesnego prezesa PKP Cargo Czesława Warsewicza wyniosło 460 800 zł, a wynagrodzenie pozostałych odwołanych członków zarządu po 412 800 zł.

Dodatkowo Prezes Warsewicz otrzymał 240 000 zł odprawy, a Panowie Leszek Borowiec , Witold Bawor oraz Piotr Wasaty po 215 000 zł.

W dokumencie przedstawiono również wypłacone premie. Największa w kwocie 344 000 otrzymał Pan Zenon Kozendra, Członek Zarządu – Przedstawiciel Pracowników. Otrzymał on też największe wynagrodzenie w wysokości 516 000 zł a także 15 336 zł z tytułu innych przychodów. W sumie jedyny nieodwołanych w połowie października członek zarządu PKP Cargo otrzymał wynagrodzenie w wysokości 875 336.

Premia została wypłacona również odwołanym członkom zarządu. Czesław Warsewicz otrzymał 110 462 zł, Leszek Borowiec  98 955 zł, Witold Bawor  168 474 zł a także Grzegorz Fingas – 344 000, który odszedł ze spółki jeszcze 2020 r.

W zestawieniu jest również Pan Władysław Szczepkowski, który pełni obowiązki Prezesa przewoźnika. W 2021 otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 118 400 zł.

Jak wynika z przedstawionych w sprawozdaniu danych, łącznie wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe Członków Zarządu PKP Cargo w 2021 r. wyniosły 4 518 500 zł.

Sprawozdanie Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej PKP Cargo za 2021 r. przedstawia także wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe członków Rady Nadzorczej.

Warto zaznaczyć, że w 2021 r. przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Mamiński prezes PKP S.A. a także Mirosław Antonowicz oraz Małgorzata Kryszkiewicz nie pobierali wynagrodzenia z tytułu zasiadania w RN PKP Cargo.

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej pobierało dziewięciu członków, średnio po około 126 tys. zł a także Pan Szczepkowski do czasu kiedy został oddelegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP Cargo.

Łącznie wynagrodzenie Członków RN PKP Cargo wyniosło 1 236 333 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia w PKP Cargo zatrudnionych było 14 728 osób. Choć w sprawozdaniu nie przedstawiono przeciętnego wynagrodzenie pracowników z wyłączeniem wynagrodzenia członków zarządu to wiemy, że koszty świadczeń pracowniczych w 2021 wyniosły 1,622 mld zł.

Przypomnijmy, że przychody Grupy PKP Cargo osiągnęły w 2021 r 4,226 mld zł, EBIDTA wyniosła 513,2 mln zł, wynik EBIT był ujemny i wyniósł 208,8 mln zł a strata netto wyniosła 225,3 mln zł.

Dodajmy, że w PKP Cargo do 8 kwietnia 2022 r. trwa referendum. Jest to odpowiedź strony społecznej wobec braku jakiejkolwiek propozycji Zarządu zmierzającej do rozwiązania sporu zbiorowego.  Organizacje związkowe będące stroną ZUZP postulują o wdrożenie systemowych podwyżek w wysokości 600 zł.