Drogie oferty na naprawy wagonów Z1

Drogie oferty na naprawy wagonów Z1

PKP Intercity otworzyło oferty w powtórzonym przetargu na wykonanie naprawy P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych (wymiana w ramach utrzymania) oraz przeglądu P3 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/ Z1B PRM.

Przypomnijmy, że przedmiot zamówienia był podzielony na

 • część 1 – wykonanie prac przy 8 wagonach osobowych typu Z1A,
 • część 2 – wykonanie prac przy 26 wagonach osobowych typu Z1B
 • część 3 – wykonanie prac przy 6 wagonów osobowych typu  Z1B PRM przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Przewoźnik na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 202 950 000,00 zł brutto (o ponad 26 mln zł brutto więcej w porównaniu z pierwszym przetargiem ) w tym:

 • dla części 1 – 40 147 200,00 zł brutto
 • dla części 2 – 130 478 400,00 zł  brutto
 • dla części 3 – 32 324  400,00 zł brutto

Oferty złożyli:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w każdej części przedmiotu zamówienia, spółka kierować się będzie następującymi kryteriami:

 • Cena – waga 80 pkt.
 • Okres gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę, jak również wszelką dokumentację – waga 10
 • Termin wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych jednego wagonu – waga 10 pkt.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie jednoetapowej aukcji elektronicznej w ramach danej części zamówienia, jeżeli na daną część zamówienia zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu

Wagony, po wykonanej naprawie z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych będą:

 • w części 1 przedmiotu zamówienia – wagonami pierwszej klasy (typ Z1A) przedziałowymi
 • w części 2 przedmiotu zamówienia – wagonami drugiej klasy (typ Z1B) przedziałowymi;
 • w części 3 przedmiotu zamówienia – wagonami drugiej klasy osobowymi przedziałowymi przystosowanymi do przewozu osób z ograniczoną możliwością poruszania się (Z1B PRM).

PKP Intercity wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi przez okres: 60 miesięcy na malaturę-malowanie farbami chemoutwardzalnymi, 48 miesięcy na wymianę łożysk, 60 miesięcy na wymianę osi, 60 miesięcy na akumulatory, 60 miesięcy na perforację poszycia pudła, 60 miesięcy dla systemów IT, 36 miesięcy na wymianę koła monoblokowego oraz 48 miesięcy dla wymianę tarczy hamulcowej.

Przewoźnik wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 54 miesiące od dnia udzielenia zamówienia oraz wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych wszystkich wagonów objętych przedmiotem zamówienia, nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, zaś wykonania przeglądu po 18 miesiącach eksploatacji od wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych każdego z wagonów.

Przypomnijmy, że pierwszy przetarg na wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/Z1BPRM został ogłoszony 11 grudnia 2020 r. W postępowaniu wpłynęło pięć ofert. Przez bardzo długi okres z przetargiem nie wiele się działo. Dopiero 4 marca 2022 r. PKP Intercity poinformowało o unieważnieniu zamówienia.

Z werdyktem przewoźnika nie zgodziło się wówczas konsorcjum Compremum  oraz Mag-Train (Lider), które wniosło do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności PKP Intercity jako zamawiającego polegającej na unieważnieniu postępowania. Po kilku tygodniowej sądowej batalii, oddalenie odwołania przez KIO zostało podtrzymane decyzją sądu.