Co wiemy po kolejnych rozmowach o podwyżkach w PKP PLK?

Co wiemy po kolejnych rozmowach o podwyżkach w PKP PLK?

Poznaliśmy ustalenia ze spotkania Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe z przedstawicielami organizacji związkowych w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników spółki w 2024 roku.

Strony ustaliły wdrożenie podwyżki wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku dla pracowników wynagradzanych według ZUZP, w kwocie średnio 500 zł w wynagrodzeniu zasadniczym. Statystycznie średnio na jednego pracownika w spółce, wraz z pochodnymi, wynosi to 756 zł ogółem.

Jak wynika z protokołu ze spotkania, jednostki organizacyjne spółki otrzymają środki na wzrost wynagrodzenia ogółem 756 zł brutto na każdego pracownika wynagradzanego według ZUZP, według stanu zatrudnienia (w przeliczeniu na pełne etaty) na dzień 1 lipca 2024 roku.

Widełki od 200 zł

Kwota minimalnej podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym we wszystkich jednostkach organizacyjnych spółki wynosi 200 zł dla każdego pracownika. W przypadku przyznania podwyżki w kwocie powyżej 700 zł w wynagrodzeniu zasadniczym, kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany przesłać informację wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych.

Przy wdrażaniu podwyżki wynagrodzeń kierownik jednostki organizacyjnej powinien:

  • Kierować się obciążeniem pracą na poszczególnych stanowiskach pracy/posterunkach.
  • Dokonać oceny pracy pracowników szczególnie zaniżonych, a po pozytywnej ocenie uwzględnić to w proponowanej podwyżce wynagrodzeń.
  • Wziąć pod uwagę wzrost wynagrodzenia pracownika będący skutkiem wzrostu wynagrodzenia minimalnego, który nastąpił 1 stycznia 2024 r., a także kolejny wzrost wynagrodzenia pracownika z tego tytułu, który nastąpi 1 lipca 2024 r.

Pracownicy bez podwyżek

Z podwyżek wyłącza się pracowników, którzy w ostatnim czasie otrzymali karę porządkową, zostali zatrudnieni po 31 marca 2024 r., osoby, wobec których podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 52 K.p., znajdujących się w okresie wypowiedzenia lub przebywających na urlopach wychowawczych, świadczeniach rehabilitacyjnych, urlopach bezpłatnych, z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej lub na okres trwania ćwiczeń wojskowych.

Szczegóły przyznawania podwyżek

Szczegółowe zasady przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych spółki, zawierające zasady wynikające z niniejszego protokołu, zostaną podpisane na szczeblu jednostek organizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w uzgodnieniu pomiędzy kierownictwem a działającymi zakładowymi organizacjami związkowymi, w terminie do 14 dni od daty przekazania limitów środków na podwyżkę wynagrodzeń, które zostaną przekazane w ciągu 14 dni od daty podpisania niniejszego protokołu.

Plany na przyszłe podwyżki

Strony ustaliły, że:

  1. podwyżka wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych według ZUŻP w 2025 roku będzie wdrożona od 1 lipca 2025 roku i wyniesie 5,1% wzrostu średniego wynagrodzenia zasadniczego na dzień 31 grudnia 2024 roku, przy założeniu, że inflacja nie będzie wyższa niż 4,1%. Powyższe założenia wynikają z umowy na realizację planu wieloletniego na lata 2024–2028.
  2. w przypadku prognozy inflacji (dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych — średnioroczna) ujętej w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na rok 2025, powyżej 4,1% lub w przypadku istotnej poprawy sytuacji finansowej spółki, pracodawca deklaruje podjęcie rozmów w sprawie wysokości podwyżki wynagrodzeń od 1 lipca 2025 roku wyższej niż określona w pkt a).
  3. w przypadku uzyskania oszczędności w funduszu wynagrodzeń po wykonaniu 10 miesięcy 2024 roku, z uwzględnieniem prognozy na listopad i grudzień 2024 roku, pracodawca, po zasięgnięciu opinii strony społecznej, wypłaci jednorazową gratyfikację finansową z wynagrodzeniem za miesiąc listopad 2024 roku.

Brak jednomyślności związków?

Według naszej wiedzy, nie wszystkie organizacje związkowe podpisały protokół. Obecnie trwają analizy dokumentu, który został przekazany do parafowania.

Przeciek kontrolowany?

Jeszcze w trakcie rozmów między Prezesem Zarządu a organizacjami związkowymi do redakcji z trzech różnych źródeł wpłynęło pismo, jakie związkowcy przygotowali na wypadek, gdyby w dniu dzisiejszym nie doszło do podpisania porozumienia. W takim przypadku związki zawodowe miały powołać Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy 23 maja. Planowano również zorganizować pikietę.

Dotychczasowe rozmowy o podwyżkach

Przypomnijmy, że w grudniu 2023 r. po podwyżki upomniał się Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP, następnie na początku marca dwie organizacje związkowe, NSZZ „Solidarność” oraz Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy, skierowały do zarządu PKP PLK pisma w sprawie wdrożenia podwyżek. Do pierwszego spotkania doszło 27 marca. Wówczas pracodawca zaproponował maksymalną kwotę podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym w wysokości od 233 zł do 259 zł brutto. Związkowcy oczekiwali podwyżki w wysokości 900 zł brutto, z terminem wdrożenia najpóźniej od 1 czerwca 2024 r.

Do kolejnych rozmów doszło 17 kwietnia. Podczas spotkania zarząd PKP PLK zaproponował kwotę 300 zł od 1 lipca 2024 r. Związkowcy podtrzymali swoje żądania, czyli wdrożenie od 1 czerwca 2024 roku podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w kwocie nie mniejszej niż 800 złotych na jednego pracownika.

Do kolejnego spotkania doszło w środę, 15 maja. W trakcie rozmów zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe zaproponował podwyżkę w wysokości 450 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego. Związki zawodowe zaproponowały kwotę 590 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca lub 600 zł brutto od 1 sierpnia.