ARP zwołuje NWZ Trakcji w sprawie emisji 250 mln akcji dla PKP PLK

ARP zwołuje NWZ Trakcji w sprawie emisji 250 mln akcji dla PKP PLK

Zarząd Trakcji poinformował, że Agencja Rozwoju Przemysłu złożyła wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki na 8 kwietnia 2022 r.  ARP chce przegłosować uchwałę w sprawie emisji 250 mln akcji, które zostaną skierowane do jednego inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zgodnie z projektem uchwały, kapitał zakładowy Trakcji zostanie podwyższony z kwoty 69 160 780,8 zł o kwotę 200 mln zł . Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję 250 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 0,80 zł każda.

Akcje te będą uczestniczyć w dywidendzie na równi z pozostałymi akcjami począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2022.

Akcje serii E pokryte zostaną w całości wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji akcji serii E.

Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach oferty skierowanej do jednego inwestora – spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Umowa objęcia akcji powinna zostać zawarta w terminie do 45 dni od podjęcia uchwały.

Zarząd Trakcji poinformował również że akcjonariusze spółki, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz hiszpańska Comsa podpisały aneks przedłużający termin wygaśnięcia zawarte między spółkami dotyczącymi umowy sprzedaży akcji oraz warunkowej umowy sprzedaży obligacji wyemitowanych przez Trakcję.

Umowa została przedłużona do 30 kwietnia 2022 r.

Czy to już ostatni zwrot akcji ws. przejęcia firmy budowlanej przez zarządcę infrastruktury? Przypomnijmy, że pod koniec 2021 r. Agencja Rozwoju Przemysłu podczas wznowionych obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Trakcji, wycofała wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego Trakcji a jednocześnie PKP PLK ogłosiły przetarg na świadczenie usług doradztwa przy planowanej transakcji objęcia akcji Trakcji. 10 stycznia informowaliśmy, że kolejowa spółka wybrała ofertę złożyła firma KPMG Advisory z Warszawy. PLK oczekiwały przygotowania założeń i struktury transakcji w celu jej urynkowienia a także przygotowanie raportu z testu prywatnego wierzyciela.