KPMG Advisory doradzi PLK przy planowanej transakcji objęcia akcji Trakcji

KPMG Advisory doradzi PLK przy planowanej transakcji objęcia akcji Trakcji

PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały firmę, która wykona usługę doradztwa przy planowanej transakcji objęcia akcji Trakcji. Jedyną i najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KPMG Advisory z Warszawy.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania. Zadanie 1 dotyczyło przygotowania założeń i struktury transakcji w celu jej urynkowienia. PLK oczekują, że wykonawca opracuje założenia i struktury transakcji wejścia w spółkę Trakcja w formie dokapitalizowania lub innej – w zależności, która forma będzie optymalna z punktu widzenia wymogów rynkowych. Zadanie 2 to raport z testu prywatnego wierzyciela. Wykonawca oceni czy rozważane przez PKP Polskie Linie Kolejowe działanie wobec Trakcji można uznać za działanie przeprowadzone na zasadach rynkowych tj. czy prywatny podmiot znajdujący się w sytuacji analogicznej do Grupy PKP PLK, w szczególności posiadający istotne relacje kontraktowe z podmiotem, którego dotyczy transakcja, byłby gotów przeprowadzić transakcję na analogicznych do PKP PLK warunkach.  Zadanie 3 to wykonanie raportu z analizy rynkowości transakcji objęcia akcji PKP Polskie Linie Kolejowe przez Skarb Państwa w rozumieniu art. 9b ust. 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Po tym jak ARP wycofała wniosek o podwyższenie kapitału Trakcji, Zarząd spółki poinformował, że Agencja Rozwoju Przemysłu oraz hiszpańska spółka COMSA przedłużyły do 31 stycznia 2022 r. termin wygaśnięcia zawartej między nimi przedwstępnej umowy sprzedaży akcji oraz warunkowej umowy sprzedaży obligacji.

Przypomnijmy, że w umowa zostanie zawarta przy założeniu, że akcjonariusze Trakcji podejmą uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 69.160.780,80 zł do kwoty 269.160.780,80 zł poprzez emisję 250.000.000 nowych akcji zwykłych serii E o wartości 0,80 zł każda, które zostaną objęte przez PKP Polskie Linie Kolejowe.