W oczekiwaniu na nowego prezesa PKP PLK

W oczekiwaniu na nowego prezesa PKP PLK

Minął termin, do którego zainteresowane osoby mogły zgłosić się w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe.

Niestety, nie dowiedzieliśmy się, jakie było zainteresowanie konkursem. Karol Jakubowski, rzecznik spółki, poinformował, że liczba przesłanych zgłoszeń oraz informacje personalne na temat danych kandydatów są poufne. Dodał jedynie, że rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zostaną przeprowadzone do 18 marca 2024 r.

Przypomnijmy, że od kandydatów na stanowisko prezesa zarządu PKP PLK Rada Nadzorcza spółki oczekiwała posiadania wykształcenia wyższego, co najmniej pięcioletniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, oraz posiadania co najmniej trzyletniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych, oraz co najmniej rocznego doświadczenia w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie spełniającym, w co najmniej jednym roku obrotowym, następujące przesłanki: a) zatrudniało średniorocznie co najmniej 251 pracowników, b) osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro, c) sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych były wyższe niż równowartość w złotych 43 miliony euro.

Dodajmy, że nadal trwają postępowania kwalifikacyjne na stanowiska członków zarządu spółki. Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali PKP PLK w terminie do 14 marca 2024 r. do godz. 9:00