Rząd przyjął zmiany ws. KPK i zwiększył rekompensatę dla PKP Intercity

Rząd przyjął zmiany ws. KPK i zwiększył rekompensatę dla PKP Intercity

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Jednocześnie dokonano zmian w uchwale dotyczącej finansowania międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym. Oba dokumenty zostały przedłożone przez Ministra Infrastruktury.

Podjęte przez rząd bardzo ważne decyzje o aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego oraz o zwiększeniu środków na dofinansowanie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich są wyrazem naszej konsekwencji w budowaniu od 2015 roku bezpiecznej, komfortowej i punktualnej polskiej kolei  – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zmiany w Krajowym Programie Kolejowym

Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego (KPK) związana jest m.in. z koniecznością przesunięcia 1,3 mld zł środków budżetu państwa na „Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”. Jednocześnie planowane jest dokapitalizowane PKP Polskie Linie Kolejowe  w 2024 r. skarbowymi papierami wartościowymi w kwocie 1,3 mld zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji realizowanych przez spółkę w ramach KPK.

Przeniesione środki finansowe  na Program Utrzymaniowy, w ocenie Ministerstwa pozwolą na utrzymanie ruchu na sieci kolejowej i zapewnienie środków na wynagrodzenia w spółce PKP PLK, a tym samym mają zapobiec powstaniu kryzysu w całym sektorze kolejowym.

Dodatkowo aktualizacja KPK uwzględnia rozstrzygnięcie wyników drugiego konkursu CEF2 Transport w perspektywie 2021-2027, gdzie została zwiększona pula środków UE o kwotę ponad 3 mld zł, co pozwoliło na zmniejszenie zaangażowania środków z budżetu państwa.

Większe środki na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych

Rząd zdecydował się również zwiększyć środki na dofinansowanie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2024–2030. Głównym celem jest podniesienie rekompensaty w ramach umowy ramowej o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich, zawartej między Ministrem Infrastruktury a PKP Intercity SA.

Zaproponowane rozwiązania obejmują zwiększenie dofinansowania dla PKP Intercity o 6,5 mld zł w latach 2024–2030, z czego początkowa kwota w 2024 roku będzie wynosić 603 mln zł. Działanie to ma na celu zarówno utrzymanie, jak i poprawę dostępności komunikacyjnej różnych regionów poprzez zapewnienie i rozwój siatki dalekobieżnych połączeń kolejowych obejmujących całą Polskę.

Brak dodatkowego wsparcia finansowego mógłby znacząco wpłynąć na ograniczenie liczby kolejowych połączeń międzymiastowych, a to z kolei do wzrostu problemów z wykluczeniem komunikacyjnym w transporcie kolejowym podkreślił minister Adamczyk.

Przyjęta uchwała przewiduje zwiększenie rekompensaty za realizację kolejowych przewozów pasażerskich na podstawie umowy ramowej z 21 091 224 000 zł do 29 212 778 000 zł. Konieczność zwiększenia finansowania w specjalnym oświadczeniu wytłumaczyło PKP Intercity.