Rząd chce przenieść 1,3 mld zł z KPK na Program Utrzymaniowy

Rząd chce przenieść 1,3 mld zł z KPK na Program Utrzymaniowy

Rada Ministrów będzie pracowała nad uchwałą dotyczącą aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Jak podano na stronie KPRM przyjęcie przedmiotowej uchwały umożliwia dalsze procedowanie projektu uchwały RM w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”, poprzez zamianę źródeł finansowania zadań w sektorze transportu kolejowego.

Jednocześnie, aktualizacja KPK zakłada dostosowanie limitów wydatków na rok 2024 oraz na lata 2025 i 2026 do projektu ustawy budżetowej na 2024. Dodatkowo aktualizacja KPK uwzględnia wyniki drugiego konkursu CEF2 Transport w perspektywie 2021-2027.

Uchwała zakłada przeniesienie kwoty 1,3 mld zł środków budżetu państwa z KPK na Program Utrzymaniowy oraz zastąpienie tej kwoty w KPK dodatkowym źródłem: „dokapitalizowanie 2024”.

Dokapitalizowanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skarbowymi papierami wartościowymi w kwocie 1 300 000 tys. zł w 2024 r., z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji realizowanych przez spółkę w ramach Programu nastąpi w przypadku wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, uwzględniającej przepis o dokapitalizowaniu skarbowymi papierami wartościowymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ww. kwocie – podaje KPRM.

Wskazano, że przedmiotowa aktualizacja obejmuje zmiany limitów finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji, w tym zwiększenie o wartość środków UE uzyskanych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu CEF2, przy jednoczesnym uwolnieniu tej kwoty zabezpieczonej do tej pory w KPK w ramach środków budżetu państwa. W tym celu w projekcie aktualizacji KPK zakładana jest aktualizacja tabel finansowych programu oraz załączników z listami projektów.

Podkreślono, że nie ma możliwości osiągnięcia zamierzonego efektu w inny sposób.

Zmiana KPK ma charakter tymczasowy z uwagi na pilną potrzebę zapewnienia środków na Program Utrzymaniowy, które pozwolą na utrzymanie ruchu na sieci kolejowej i zapewnienie środków na wynagrodzenia w spółce PKP PLK S.A., a tym samym ma zapobiec powstaniu kryzysu w całym sektorze kolejowym (niemożność realizacji rozkładu jazdy) – zaznaczono.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2023 r.