Dodatkowe miliardy dla PKP Intercity

Dodatkowe miliardy dla PKP Intercity

Dodatkowe blisko siedem miliardów zł rekompensaty ma otrzymać PKP Intercity. To założenia opublikowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie finansowania międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym.

Jak podano, środki finansowe zabezpieczone w ramach umowy ramowej o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich, zawartej między Ministrem Infrastruktury a PKP Intercity S.A. w dniu 31 grudnia 2020 r., zwanej dalej są niewystarczające na lata 2024–2030 w celu realizacji oferty przewozowej.

Optymistyczne prognozy a aktualne realia

W ramach prowadzonych w 2020 r. prac nad obecnie obowiązującą umową ramową opierano się na dostępnych wówczas prognozach makroekonomicznych publikowanych przez Narodowy Bank Polski i Ministerstwo Finansów. W związku z bieżącymi wskaźnikami makroekonomicznymi szacunki z 2020 r. okazały się zbyt optymistyczne i nie odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu na rekompensatę.

Trudna sytuacja gospodarcza, szok inflacyjny i energetyczny wywołane pandemią i wojną w Ukrainie spowodowały, że dotychczasowa szacowana kwota rekompensaty w ramach umowy ramowej nie pokrywa całkowitego deficytu generowanego przez międzywojewódzkie i międzynarodowe kolejowe przewozy pasażerskie uruchamiane na zasadach publicznego transportu zbiorowego – wyjaśniono.

W ocenie rządu, występuje potrzeba aktualizacji umowy ramowej przez zwiększenie rekompensaty należnej PKP Intercity za realizację kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2024–2030 o kwotę 6 815 268 tys. zł.

Kwota zwiększenia na 2024 r. wynosi 603 mln zł i zostanie uruchomiona z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie zadań sektora kolejowego na podstawie ustaleń między Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Finansów – podkreślono.

Rekompensata rośnie do 29 mld zł

Projektowana uchwała przewiduje zwiększenie rekompensaty dla PKP Intercity za realizację kolejowych przewozów pasażerskich na podstawie umowy ramowej z 21 091 224 tys. zł do 29 212 778 tys. zł, co oznacza zwiększenie o 8 121 554 tys. zł. Natomiast wnioskowana kwota dodatkowych środków finansowych na lata 2024–2030 wynosi 6 815 268 tys. zł przy założeniu, że dodatkowe środki na 2024 r. w wysokości 603 mln zł zostaną wypłacone z rezerwy celowej budżetu państwa zgodnie z ustaleniami między Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Finansów.

Zaznaczono, że zwiększenie dofinansowania międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2024–2030 pozwoli na utrzymanie oraz poprawę dostępności komunikacyjnej regionów przez zapewnienie i rozwój siatki dalekobieżnych połączeń kolejowych łączących wszystkie regiony kraju, jak również minimalizację wykluczenia komunikacyjnego w transporcie kolejowym.

Przewidziany w projektowanej uchwale Aneks nr 2 do umowy ramowej, w ramach którego zaplanowane zostało zwiększenie rekompensaty, będzie gwarantował pasażerom stabilność oferty przewozowej w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz poprawę jakości usług przewozowych wykonywanych nowym i zmodernizowanym taborem kolejowym (dodatkowe środki gwarantują realizację projektów inwestycyjnych) – czytamy na stronie KPRM.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rade ministrów to IV kwartał 2023 r.

Zarząd o sytuacji finansowej

Plany rekompensaty i jej wielkości są o tyle ciekawe, że w ostatnich tygodniach zarząd PKP Intercity informował o znakomitych wynikach finansowych.

W latach 2016 – 2022 nasza spółka wypracowywała łącznie 575 mln zł zysku z uwzględnieniem tego trudnego roku 2020 r. i tej dużej straty spowodowanej pandemią COVID-19 . Nawet z tą stratą w przeciągu tych kilku lat udało się nam wypracować taki zysk – powiedział podczas ostatniego spotkania z dziennikarzami Tomasz Gontarz, wiceprezes PKP Intercity.

Przedstawiciel przewoźnika podkreślił, że aktualnie spółka znajduje się w znakomitej sytuacji finansowej.