Przeciąga się temat emisji akcji przez Trakcję

Przeciąga się temat emisji akcji przez Trakcję

Podczas dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A., na wniosek przedstawiciela ARP ogłoszono przerwę w obradach do 2 czerwca 2022 r.

Od kilku miesięcy podczas zwoływanych NWZ jednym z głównych punktów obrad jest podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji.

Uchwała pozwoliłaby podwyższyć kapitał zakładowy Trakcji z kwoty 69 160 780,80 o kwotę 200 mln zł do kwoty 269 160 780,80 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego zostałoby dokonane poprzez emisję 250 mln akcji Serii E 250 mln o wartości nominalnej 0,80 zł w ramach oferty skierowanej do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Warto dodać, że akcjonariusze spółki, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz hiszpańska Comsa podpisały pod koniec kwietnia kolejny aneks przedłużający termin wygaśnięcia zawarte między spółkami dotyczącymi umowy sprzedaży akcji oraz warunkowej umowy sprzedaży obligacji wyemitowanych przez Trakcję do 6 czerwca 2022 r.

Przypomnijmy, że PKP PLK zleciły firmie KPMG Advisory wykonanie usługi doradztwa przy planowanej transakcji objęcia akcji Trakcji.