Prezes UTK odpowiada na zarzuty ALLRAIL

Prezes UTK odpowiada na zarzuty ALLRAIL

Komunikat przesłany przez grupę lobbingową ALLRAIL zawiera nieprawdziwe informacje i półprawdy na temat konkurencyjności rynku kolejowego w Polsce – czytamy w stanowisku Prezesa UTK w sprawie środowego komunikatu grupy ALLRAIL dotyczącego braku konkurencji w dalekobieżnych przewozach kolejowych.

W latach 2016-2023 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał ok. 150 decyzji dotyczących otwartego dostępu. Ponad 85% było pozytywnych. Prezes UTK jest niezależnym regulatorem rynku kolejowego i podejmuje decyzje na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa, w tym także prawa Unii Europejskiej.

Prezes UTK nie blokuje „wszelkich prób wprowadzenia konkurencji” do rynku pasażerskiego. Przewoźnicy kolejowi zainteresowani wykonywaniem usług przewozowych w trybie otwartego dostępu mogą aplikować o przyznawanie otwartego dostępu na jednolitych zasadach w całej Unii Europejskiej. Regulacje dotyczące otwartego dostępu wynikają z przepisów prawa UE. Prezes UTK nie stosuje żadnych odstępstw w tym zakresie. Prezes UTK przyjmując metodykę prowadzenia postępowań w sprawie otwartego dostępu oraz badania równowagi ekonomicznej poddał wcześniej ten dokument publicznym konsultacjom z wszystkimi pasażerskimi przewoźnikami kolejowymi, organizatorami publicznego transportu zbiorowego oraz organizacjami reprezentującymi interesy pasażerów i działającymi na rzecz rozwoju rynku kolejowego. Każdy z tych podmiotów miał prawo przedstawienia swojego stanowiska oraz zgłoszenia uwag do tych dokumentów – czytamy w przekazanym stanowisku.

W latach 2016-2023 Prezes UTK wydał ok. 150 decyzji dotyczących otwartego dostępu, z których ponad 85% było pozytywnych. Jedynie w ok. 8% przypadków, w związku z wynikiem badania równowagi ekonomicznej, Prezes UTK odmówił aplikantom przyznania otwartego dostępu (w kilku przypadkach doszło do umorzenia postępowań np. z uwagi na wycofanie wniosków przez aplikantów).

Dotychczas Prezes UTK przyznał otwarty dostęp przewoźnikom: Arriva RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie, LeoExpress, Polregio, PKP Intercity, PKP Cargo, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście oraz RegioJet.

Tylko w latach 2021-2022 Prezes UTK wydał decyzje administracyjne w sprawie otwartego i ograniczonego dostępu umożliwiające czeskim przewoźnikom uruchamianie połączeń m.in. w relacjach:

  • Warszawa-Kraków,
  • Praga-Gdynia,
  • Praga-Kraków,
  • Warszawa-Poznań-granica państwa (docelowo do Ostendy przez Berlin, Amsterdam i Brukselę),
  • Kraków-Katowice-granica państwa (docelowo do Splitu/Rijeki przez Ostrawę, Wiedeń, Graz i Zagrzeb),
  • Warszawa-Katowice-granica państwa (docelowo do Landeck-Zams przez Ostrawę, Wiedeń i Innsbruck),
  • Przemyśl-Medyka/Mościska.

Zdecydowana większość tych połączeń, pomimo medialnych zapowiedzi przewoźników, nie została jak dotąd uruchomiona.

Wszystkie decyzje administracyjne Prezesa UTK dotyczące otwartego dostępu podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK i są publicznie dostępne. Decyzje te podlegają kontroli sądowej – strony niezadowolone z rozstrzygnięć organu mogą korzystać ze środków odwoławczych. Na przykład w przypadku wniosku przewoźnika Arriva RP dotyczącego otwartego dostępu na trasie Warszawa-Poznań, sprawa była przedmiotem postępowania sądowego. Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 21 czerwca 2021 r. potwierdził prawidłowość decyzji Prezesa UTK.