Ponowny konkurs na stanowisko prezesa spółki Trakcja

Ponowny konkurs na stanowisko prezesa spółki Trakcja

Rada Nadzorcza spółki Trakcja ogłosiła drugie postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu spółki.

Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 5. spełnia wymagania wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 7. korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • określenie stanowiska, na które kandyduje;
 • list motywacyjny;
 • życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numeru telefonu);
 • aktualny (wydany nie później niż na 30 dni przed upływem terminu do składania zgłoszeń) oryginał zaświadczenia o niekaralności;

Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do siedziby spółki w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu” w terminie do 4 kwietnia 2024 r. do godz.12:00.

Złożone oferty zostaną otwarte 5 kwietnia 2024 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki do 12 kwietnia 2024 r.

W toku rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza może oceniać w szczególności:

 • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem państwowych osób prawnych oraz spółek działających w grupie kapitałowej,
 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem państwowych osób prawnych,
  znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki,
 • wiedzę w zakresie innych zagadnień, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania Spółki.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne, bez wyłaniania kandydatów.

Przypomnijmy, że pierwsze postępowanie wszczęte w dniu 10 stycznia 2024 r.  Rada Nadzorcza zakończyła bez wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Trakcja S.A.

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu spółki, to następstwo złożenia rezygnacji przez Artura Szumisza, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu i dyrektora generalnego Trakcji od 13 października 2022 r. Obecnie Rada Nadzorcza powierzyła obowiązki Prezesa Zarządu Spółki Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Kozerze.