Czym obecnie zajmuje się była Dyrektor Lubuskiego Zakładu Polregio?

Czym obecnie zajmuje się była Dyrektor Lubuskiego Zakładu Polregio?

Nie ma dnia, aby na torach lubuskich nie był odwołany pociąg Polregio. Tylko w pierwszym półroczu 2023 roku w województwie lubuskim odwołano 1527 połączeń, w tym 1043 w całej trasie oraz 484 częściowo. W konsekwencji ze stanowiskiem pożegnała się dyrektorka lubuskiego zakładu, chociaż nadal pracuje w spółce.

Przypomnijmy, że Zarząd Polregio z dniem 1 lipca 2023 r. wyznaczył Krzysztofa Pawlaka na Dyrektora Lubuskiego Zakładu w Zielonej Górze, który pełnił tą sama funkcję już w latach 2017-2021 r.

Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic w skierowanej do ministra infrastruktury interpelacji zapytała, czy prawdą jest, że odwołana ze stanowiska dyrektor zakładu lubuskiego została mianowana pełnomocnikiem zarządu i zatrudniona w centrali Polregio. Posłanka dopytywała o zakres jej obowiązków.

Piotr Malepszak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury potwierdził, że z dniem 1 lipca 2023 r. Marzena Skubiszyńska została ustanowiona Pełnomocnikiem Zarządu do spraw Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Jak wymienił, do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

 • planowanie, nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z opracowaniem,
 • wdrożeniem i funkcjonowaniem oraz doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • nadzorowanie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania na poziomie Spółki
 • nadzorowanie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • planowanie i nadzorowanie realizacji rocznego harmonogramu audytów wewnętrznych ZSZ
 • organizowanie przeglądów Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • inicjowanie, akceptowanie i nadzorowanie działań korygujących w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • identyfikowanie, nadzorowanie i akceptowanie sposobu rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • analizowanie i akceptowanie wniosków pracowników dotyczących funkcjonowania i poprawy Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • przedstawianie Zarządowi Spółki sprawozdań dotyczących funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem
 • zapewnienie w Polregio popularyzacji świadomości, co do wymagań Klienta/stron zainteresowanych
 • nadzór nad realizacją przyjętej Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • planowanie i nadzorowanie realizacji szkoleń z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • reprezentowanie Spółki na zewnątrz w sprawach dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • promowanie kultury jakości, etyki zawodowej i bezpieczeństwa informacji
 • wspieranie procesów ochrony pracowników zgłaszających przypadki korupcji lub podejrzenia korupcji
 • proponowanie rozwiązań organizacyjnych sprzyjających redukcji zagrożeń korupcyjnych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadkach działań korupcyjnych
 • kontrolowanie realizacji procesów pod kątem wykrywania mechanizmów sprzyjających korupcji oraz innych zagrożeń systemowych
 • współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za zwalczanie przestępstw korupcyjnych w zakresie uzyskiwania informacji o praktykach korupcyjnych, przypadkach korupcji,
 • nowych zagrożeniach korupcyjnych oraz w zakresie szkolenia pracowników,
 • zbieranie i udostępnianie materiałów dowodowych dotyczących zjawisk korupcyjnych i korupcjogennych,
 • akceptacja i nadzorowanie metod monitorowania i analizy Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • pełnienie funkcji zapewnienia zgodności antykorupcyjnej.

Dodajmy, że podczas posiedzenia Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym, Adam Pawlik, prezes Polregio, omówił prezentację, która przedstawiała obraz sytuacji w regionie.