Związkowcy z PKP Telkol napisali list otwarty do Premiera

Związkowcy z PKP Telkol napisali list otwarty do Premiera

Organizacje związkowe reprezentujące pracowników spółki PKP Telkol skierowały List otwarty do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest on wyrazem determinacji strony społecznej w kierunku zapobieżenia upadkowi spółki.

Pomimo istniejących już ponad dwa lata uzgodnień i zapewnień zarówno ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych jak i Ministerstwa Infrastruktury, że przejęcie własności udziałów spółki PKP Telkol przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe to jedyny ekonomiczny ratunek dla tej spółki, strony do dziś nie mogą uzgodnić warunków sprzedaży a cały proces się zatrzymał.

Poniżej przedstawiamy całą treść Listu otwartego skierowanego do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Szanowny Panie Premierze!

W imieniu związków zawodowych działających w spółce PKP TELKOL sp. z o. o. ze względu na brak realizacji rozwiązań przyjętych przez organ właścicielski dwa lata temu po raz kolejny zwracamy Pańską uwagę na trudną i stale pogarszającą się sytuacje tej spółki.

W skierowanym do Pana Premiera piśmie z dnia 29 marca 2021 r. przedstawialiśmy szczegółowo tragiczną sytuację spółki spowodowaną działaniem poprzedniego zarządu i prosiliśmy o rozliczenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie mieniem Skarbu Państwa. Wskazywaliśmy, że jedyną możliwością uratowania spółki i zapewnienia dalszego rozwoju jest jej umiejscowienie w Grupie PKP PLK.

Na skierowane w dniu 26 kwietnia 2021 r. zawiadomienie do Prokuratury o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez poprzedni zarząd spółki otrzymaliśmy pisemną odpowiedź, że zostały podjęte działania, lecz ich skutku do dzisiaj nie znamy. 15 czerwca 2021 r. doprowadziliśmy do spotkania Współprzewodniczących Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa z udziałem Prezesów PKP S.A. i PKP PLK S.A., na którym strony zadeklarowały wolę procesu zmiany właściciela i przyjęły procedowanie przejęcia PKP TELKOL przez Narodowego Zarządcę Infrastruktury. Niestety, ale z niezrozumiałych dla nas przyczyn proces trwa i do chwili obecnej nie został zakończony. Pomimo wielokrotnych pisemnych zapewnień ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych jak i Właściciela spółki, że ulokowanie spółki PKP TELKOL w strukturach Grupy PLK to rozwiązanie pozwalające na sanację sytuacji ekonomicznej i jej dalszy rozwój – finalizacji procesu niestety brak.

Kilka miesięcy temu zakończył się proces due diligence, złożona została oferta zakupu przez PKP PLK, lecz w negocjacjach nastąpił pat i strony nie mogą dojść do osiągnięcia dalszego porozumienia. Strona społeczna wywiązała się z zobowiązania i zachowała spokój społeczny. Dotychczas, w oczekiwaniu na rozwiązanie sytuacji, odbyła się tylko pikieta protestacyjna przed MAP w dniu 12 listopada 2022 r. w celu przyśpieszenia decyzji zmian właścicielskich.

Natomiast efekt przedłużającego się procesu trwania tej spółki w PKP S.A. to 30. procentowa redukcja zatrudnienia, wyprzedaż majątku spółki i blisko 30 mln zł oszczędności na funduszu wynagrodzeń. Od 4 lat w spółce nie ma systemowych podwyżek wynagrodzeń, wypowiedziano Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, nie działa fundusz premiowy, nie wypłacono pracownikom gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza ani dodatku inflacyjnego.

Zarząd spółki ukierunkowany jest przez Właściciela (PKP S.A.) wyłącznie na ograniczenia i oszczędności, nie dzieje się nic w kierunku rozwoju spółki, pozyskiwania nowych kontraktów i klientów, gdyż wszyscy oczekują decyzji w sprawie zmian właścicielskich. Spółka traci umowy utrzymaniowe i wiarygodność na rynku zewnętrznym i kolejowym. Natomiast jedynym majątkiem, jaki spółce pozostał, są jej już nieliczni pracownicy.

Tak wygląda obecnie spółka PKP TELKOL, spółka skarbu państwa doprowadzona przez nieudolne zarządzanie na skraj upadłości, a pracujących w niej jeszcze pracowników do życia w ciągłym stresie i niepewności o dzień jutrzejszy.

Dlatego też, zwracamy się ponownie do Pana Premiera o reakcję na zaistniałą sytuację poprzez jak najszybsze doprowadzenia do przejęcia spółki PKP TELKOL przez Narodowego
Zarządcę Infrastruktury. W swoich pismach wiceminister MAP Maciej Małecki zapewniał, że mając na uwadze znaczenie spółki dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz jej sanacje
i rozwój, strony dążyć będą do przejęcia PKP TELKOL przez PKP PLK S.A jako jedyne, rozsądne i właściwe rozwiązanie.

Zatem dlaczego tak właśnie się nie dzieje? Czy ktoś dbający tylko o racje ekonomiczne bierze odpowiedzialność za związane z tym ludzkie tragedie?

Należy zrobić wszystko, aby spółka PKP TELKOL mogła dalej istnieć zapewniając utrzymanie urządzeń łączności na kolei, dając zatrudnienie i godną płacę członkom
społeczeństwa. Dzięki pracy pracowników spółki funkcjonują urządzenia łączności związanej z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, radiowego systemu łączności, elementów technik
cyfrowych. Wszystko to włączone jest do infrastruktury kablowej, którą naprawiają też ci sami pracownicy. Widać ich wszechstronność, doświadczenie i umiejętności w zapewnianiu
każdego dnia i nocy funkcjonowania łączności na PKP.

Mając powyższe na uwadze apelujemy w tym miejscu o osobiste zaangażowanie Pana Premiera w przerwanie niemocy decyzyjności w podległych Panu resortach i niezwłoczne
rozwiązanie tej sytuacji spółki Skarbu Państwa i jej pracowników.

Pod listem podpisali się przedstawiciele

Elżbieta BAczkowska, przewodnicza KM NSZZ „Solidarność

Janusz Stefańczyk, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP

Tomasz Grupa, przewodniczący ZZK Zachodniego Obszaru RP MZZPU PKP w Warszawie.

Przypomnijmy, że w październiku 2022 r. przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych odbyła się pikieta w obronie miejsc pracy w PKP TELKOL i umożliwienia przejęcia jej przez PKP PLK. Przedstawiciele FZZK oraz SZIK NSZZ „Solidarność” skierowali do ministra Jacka Sasina petycję w sprawie przyszłości spółki.