Zarząd PKP Cargo wyjaśnia kwestię negocjacji płacowych

Zarząd PKP Cargo wyjaśnia kwestię negocjacji płacowych

Zarząd PKP Cargo postanowił odnieść się do postulatów związków zawodowych, które były wygłaszane podczas środowej pikiety przed siedzibą spółki. Przewoźnik skierował do mediów oświadczenie w sprawie negocjacji płacowych prowadzonych.

Treść oświadczenia publikujemy w całości.

OŚWIADCZENIE

W związku z rozpowszechnianymi przez niektóre związki zawodowe nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi prowadzonych w PKP CARGO S.A. negocjacji płacowych, Spółka informuje, że:

  1. Na 13 października Zarząd Spółki zaprosił związki zawodowe będące stroną porozumienia z 24 stycznia 2023 na spotkanie rozpoczynające negocjacje na temat wzrostu wynagrodzeń dla pracowników PKP CARGO S.A.
  2. Zarząd przedstawił podczas tych rozmów propozycje wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 roku oraz zaproponował, by wysokość podwyżki została ustalona na spotkaniu, które odbędzie się niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Spółki za trzy kwartały br. Związki zawodowe nie przedstawiły jednolitego stanowiska zarówno co do wysokości, jak i terminu postulowanej podwyżki wynagrodzeń.
  3. W związku z taką sytuacją oraz rozbieżnymi stanowiskami strony społecznej Zarząd ogłosił przerwę w negocjacjach i zaproponował, by kolejne spotkanie odbyło się po ogłoszeniu wyników Spółki za trzy kwartały 2023 roku.

W związku z tym Zarząd PKP CARGO oświadcza, że informacje rozpowszechniane przez przedstawicieli niektórych organizacji związkowych o tym, że negocjacje płacowe zostały zerwane przez przedstawicieli Zarządu są nieprawdziwe i mające na celu stworzenie wśród pracowników i otoczenia Spółki fałszywego obrazu sytuacji.

Zarząd PKP CARGO S.A. dostrzegając potrzebę wzrostu wynagrodzeń pracowników Spółki wielokrotnie potwierdzał dobrą wolę w zakresie wypracowania porozumień płacowych ze stroną społeczną. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat wdrożono w Spółce dwukrotnie podwyżki wynagrodzeń i kilkukrotnie jednorazowe gratyfikacje.

Zarząd deklaruje również gotowość dalszych rozmów w celu wypracowania porozumienia płacowego, uwzględniającego zarówno postulaty strony społecznej, jak również interesy Spółki i jej akcjonariuszy.

Przypomnijmy, że w środę, 8 listopada 2023 r. przed siedzibą PKP Cargo w Warszawie odbyła się pikieta protestacyjna podczas której związkowcy wyrazili swój sprzeciw wobec braku podwyżek wynagrodzeń, degradacji przewoźnika oraz utraty pozycji na rynku.