Wyrok w sprawie bezumownego korzystania przez przewoźnika ze stacji

Wyrok w sprawie bezumownego korzystania przez przewoźnika ze stacji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę przewoźnika na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie bezumownego korzystania ze stacji pasażerskich PKP. Jest to pierwsze rozstrzygnięcie sądowe w tego typu sprawie prowadzonej przez Prezesa UTK.

13 marca 2020 r. WSA rozpoznał sprawę ze skargi Kolei Dolnośląskich na Decyzję Prezesa UTK z  13 września 2019 r., w której stwierdził, że przewoźnik naruszyły przepisy z zakresu kolejnictwa. Naruszenie polegało na korzystaniu ze stacji pasażerskich zarządzanych przez PKP bez zawartej umowy i bez uiszczania należnych opłat.

Prezes UTK uznał, że skoro przewoźnik zatrzymuje swoje pociągi przy stacjach pasażerskich w celu umożliwienia wsiadania i wysiadania podróżnym, oznacza to że korzysta z usług świadczonych w tej stacji i w związku z tym powinien zawrzeć z operatorem stosowną umowę. WSA podzielił argumenty Prezesa UTK i potwierdził, że przewoźnik korzysta ze stacji pasażerskich bezumownie. Sąd stwierdził również, że argumenty przewoźnika, jakoby regulamin korzystania ze stacji pasażerskich nie spełniał ustawowych wymogów, nie mają znaczenia prawnego dla postępowania prowadzonego przez Prezesa UTK.

Orzeczenie dotyczyło pierwszej tego typu sprawy rozpoznawanej przez sąd administracyjny. Prezes UTK wydał również podobne decyzje stwierdzające naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa przez spółkę PolRegio oraz Arriva RP dotyczące bezumownego korzystania ze stacji pasażerskich zarządzanych przez PKP oraz Urbitor.