Wybrano wykonawcę przebudowy dworca we Władysławowie

Wybrano wykonawcę przebudowy dworca we Władysławowie

PKP S.A. postanowiły dołożyć brakującą kwotę i rozstrzygnęły przetarg na przebudowę dworca we Władysławowie. Prace mają potrwać do 455 dni a na czas przebudowy obiektu, pasażerowie będą korzystać z dworca tymczasowego.

Początkowo, na sfinansowanie zamówienia Polskie Koleje Państwowe przeznaczyły kwotę 12 604 190,53 zł brutto, a najtańszą ofertę w wysokości 14 323 780,40 zł brutto złożyła spółka Kamaro z Gdańska. Kolejowa spółka znalazła zatem dodatkowe 1 719 589,87 zł brutto.

Przebudowa dworca we Władysławowie pozwoli na podniesienie atrakcyjności budynku poprzez poprawę jego estetyki, poprawę bezpieczeństwa przebywania i użytkowania dworca, usprawnienie ruchu podróżnych, likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności pomieszczeń oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Budynek po przebudowie będzie pełnił funkcje obsługi podróżnych oraz dodatkowo funkcje usługowo – handlowe. Układ wewnętrzny budynku zostanie dopasowany do nowego sposobu użytkowania na bazie istniejącej konstrukcji.

W zakres projektu wchodzi m.in. dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa sanitariatów dla podróżnych oraz dodatkowych kas uruchamianych w sezonie urlopowym a także poprawa bezpieczeństwa przebywania i użytkowania dworca poprzez montaż instalacji monitoringu, instalacji przeciwpożarowej oraz wymianę sieci elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej i odgromowej. Do pomieszczeń najemców handlowych i handlowo – usługowych doprowadzone zostaną piony instalacyjne.

Na poziomie parteru zaprojektowano: hol pełniący funkcję poczekalni, kasy biletowe przewoźników wraz z zapleczem dla pracowników, toalety, pomieszczenie gospodarcze, kasy sezonowe, pomieszczenie ochrony oraz remont z częściową przebudową pomieszczeń najemcy PKP PLK. W skrzydle północnym powstaną lokale komercyjne.

Piętro przeznaczone zostanie na lokale komercyjne wraz ze wskazaniem możliwości wydzielenia węzłów sanitarnych oraz pomieszczeń socjalnych wraz z doprowadzeniem do tych pomieszczeń niezbędnych instalacji sanitarnych oraz elektrycznych i teletechnicznych.

W piwnicy zostaną wykonane niezbędne prace na potrzeby nowych ścian i słupów konstrukcyjnych. Piwnica unieczynniona zostanie zwentylowana w zakresie niezbędnym do zachowania odpowiedniego stanu technicznego jej pomieszczeń.

Na poddaszu powstaną powierzchnie techniczne tj.: kotłownia i wentylatornia, pomieszczenie rozdzielni elektrycznej oraz serwerownia.

W budynku zaprojektowano dwie nowe klatki schodowe z czego jedna prowadzi z parteru na piętro i wyposażona jest w szyb windowy oraz druga klatka łącząca wszystkie kondygnacje tj. piwnicą, parter piętro i poddasze techniczne.

Ze względu na ochronę konserwatorską i wpis budynku do gminnej ewidencji zabytków nie przewiduje się zmian w bryle budynku z wyjątkiem wykonania kilku nowych lub skorygowania istniejących otworów okiennych i drzwiowych.

W celu likwidacji barier architektonicznych projektuje się przebudowę istniejących podestów wejściowych. Podesty prowadzące do wejść ogólnodostępnych oraz usług wyposaża się w nowoprojektowane pochylnie dla osób niepełnosprawnych.

Na czas przebudowy obiektu, pasażerowie będą korzystać z dworca tymczasowego.

Przypomnijmy, że pod koniec września 2021 r. PKP S.A. unieważniały przetargi na przebudowę dworców Hel oraz Kuźnica ponieważ złożone oferty przekroczyły zaplanowany budżet a kolejowa spółka nie zdecydowała się zwiększyć finansowania.

Nadal trwa postępowanie na wybór wykonawcy, który na przebuduje dworca Puck. Do PKP S.A. wpłynęło pięć ofert z czego dwie mieszczą się przeznaczonym na ten cel budżecie.