Wpłynęły odwołania w przetargu na przewozy kolejowe w woj. kujawsko-pomorskim

Wpłynęły odwołania w przetargu na przewozy kolejowe w woj. kujawsko-pomorskim

Dwaj przewoźnicy, Arriva i Polregio złożyli odwołania w postępowaniu ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który miał wyłonić operatorów regionalnych przewozów pasażerskich obsługujących linie w okresie od 12 grudnia 2021 do 14 grudnia 2030.

Jak poinformował Olgierd Sobkowiak naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Marszałkowskim i jednocześnie przewodniczącego komisji przetargowej, do samorządu trafiło około 200 zapytań dotyczących ogłoszonego postępowania na realizację usług komunikacji kolejowej w województwie.

Pod koniec września Arriva RP  oraz Polregio skorzystały z przysługującego im prawa i złożyły odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Spółka Arriva RP zarzuca m.in.: zaniechania sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz warunków zamówienia dotyczących realizacji umowy, ukształtowanie treści SWZ w zakresie projektowanych postanowień umowy, w sposób rażąco naruszający równowagę kontraktową stron, przerzucający na wykonawców niemożliwe do oszacowania ryzyka kontraktowe czy też ukształtowanie waloryzacji wynagrodzenia w sposób nieodpowiadający tendencjom wzrostu cen na rynku usług przewozowych przez określenie pierwszej waloryzacji dopiero w trzecim roku obowiązywania kontraktu a także określenie terminu rozpoczęcia świadczenia usług datą kalendarzową na dzień 12 grudnia 2021 r., który to termin zdaniem Arriva RP jest nierealny do dotrzymania biorąc pod uwagę obecną, niejednoznaczną treść SWZ oraz czas potrzebny na przygotowanie do świadczenia usług

Polregio natomiast zarzuca Urzędowi Marszałkowskiemu m.in. to iż ten naruszył przepisy Pzp i Kc poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, a stąd taki, który utrudnia zrozumienie intencji i wymagań zamawiającego oraz powoduje brak możliwości ustalenia jego jednoznacznego zakresu przedmiotu oferty i jej wyceny, a tym samym należyte przygotowanie oferty . Regionalny przewoźnik wytyka także dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób dyskryminacyjny, w szczególności ze względu na określenie wymagań dotyczących OPZ i wzoru umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których spełnienie jest dla Polregio obarczone nieuzasadnionymi ryzykami i trudnościami technicznymi lub ekonomicznymi – skutkującymi istotnymi utrudnieniami należytego przygotowania i złożenia oferty.

Jak tłumaczy Sobkowiak, jest to zwyczajowe postępowanie ubiegających się o zamówienie wykonawców określone w procedurze przetargowej, przewidziane i zapisane w ustawie.

– Zapytania, które do nas wpłynęły, dotyczą zarówno Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i Opisu Przedmiotu Zamówienia. Obecnie przygotowujemy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w toku postępowania. A w związku z oczekiwaniem na wyznaczenie terminu rozpatrzenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą zdecydowaliśmy o przedłużeniu terminu wyznaczonego na składanie ofert w przetargu – informuje Sobkowiak.

Nowy termin składania ofert to 28 października 2021 roku.

Jak zaznacza naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, Urząd Marszałkowski będzie kontynuować postępowanie przetargowe, które wyłoni operatorów regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich obsługujących linie w regionie do 14 grudnia 2030.

– W tym postępowaniu władze województwa oczekują gwarancji zwiększenia liczby połączeń, zlikwidowania problemu wykluczenia komunikacyjnego i białych plam na regionalnej mapie publicznego transportu pasażerskiego. Zależy nam też, by lepiej sprofilowana siatka połączeń zachęciła do korzystania z kolei nowych pasażerów. Wybrany przez nas model podziału zamówienia na 10 pakietów ma sprawić, iż samorządowe władze województwa będą mogły zagwarantować mieszkańcom siatkę połączeń odpowiadającą potrzebom społecznym, także jeśli chodzi o częstotliwość i godziny kursowania pociągów. Ponieważ takie są oczekiwania podróżnych, chcemy w tym nowym rozdaniu przywrócić połączenia sprzed obecnych, związanych m.in. z epidemią, ograniczeń  – dodaje Sobkowiak.

W związku z przesunięciem terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął dodatkowe działania mające zapewnić funkcjonowanie regionalnych połączeń kolejowych na obszarze województwa, do czasu kiedy wyłonieni zostaną przewoźnicy wybrani w postępowaniu przetargowym i rozpoczną świadczenie usług przewozowych zgodnie z zawartymi umowami. 

– Rozpoczęliśmy procedurę związaną z powierzeniem pasażerskich połączeń kolejowych w Kujawsko-Pomorskiem na kolejny rok. To powierzenie obowiązywałoby od 12 grudnia 2021 r. – zaznacza Olgierd Sobkowiak.

Przypomnijmy, że 17 września 2021 r. opublikowany został przetarg na wybór operatorów regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich obsługujących linie w regionie z podziałem na 10 części.