Większość pracowników Polregio za strajkiem w przypadku braku porozumienia ws. podwyżek

Większość pracowników Polregio za strajkiem w przypadku braku porozumienia ws. podwyżek

W ramach trwającego sporu zbiorowego na tle płacowym w Polregio, Międzyzwiązkowy Komitet Referendalno-Strajkowy przeprowadził referendum strajkowe wśród pracowników. Większość pracownicy opowiedzieli się za strajkiem w przypadku braku porozumienia z zarządem przewoźnika

Przypomnijmy, że referendum strajkowe we wszystkich zakładach spółki odbyło się w dniach 22 sierpnia – 7 września 2023 r. Była to odpowiedź na opóźnianie, w ocenie związków zawodowych, rozpoczęcia przez zarząd Polregio procedury mediacyjnej sporu zbiorowego. Z takimi zarzutami nie zgodził się przewoźnik. W specjalnym świadczeniu zarząd spółki przekazał, że jest gotów do kontynuowania rozmów ws. wzrostu wynagrodzeń.

Jak przypomina Międzyzwiązkowy Komitet Referendalno-Strajkowy pytanie referendalne brzmiało: „Czy jesteś za przeprowadzeniem strajku w POLREGIO S.A. w przypadku niespełnienia przez Zarząd POLREGIO S.A. żądań dotyczących podwyżki płac zgłoszonych w sporze zbiorowym wszczętym pismem z dnia 19 czerwca 2023 roku?”

Frekwencja średnio wyniosła 76,85 procent. W przygniatającej większości pracownicy opowiedzieli się za strajkiem w przypadku braku porozumienia z Zarządem. Jeśli nie zostanie ono podpisane do 25 września br., protokół z mediacji z 30 sierpnia br. stanowić będzie protokół rozbieżności, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Referendum jest ważne we wszystkich zakładach spółki – podaje Międzyzwiązkowy Komitet Referendalno-Strajkowy.

Warto dodać, że pod koniec sierpnia zarząd Polregio oraz przedstawiciele organizacji związkowych uzgodnili wspólne stanowisko ws. wdrożenia podwyżki.

Strony uzgodniły wówczas projekt porozumienia, które zostało parafowane i stanowi załącznik do protokołu ze spotkania. Porozumienie ma zostać podpisane do 25 września 2023 r.

Co istotne, w przypadku kiedy nie dojdzie do zawarcia porozumienia strony wspólnie oświadczyły, że protokół ze spotkania, które odbyło się 30 sierpnia 2023 r. stanowić będzie Protokół Rozbieżności.

Porozumienie zakłada wdrożenie z dniem 1 września 2023 r. podwyżki wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym w wysokości 800 zł miesięcznie dla każdego pracownika. Dla pracowników, którzy pracują w niepełnym wymiarze czasu, podwyżka zostanie wdrożona w wysokości proporcjonalnej.

Podwyżka nie będzie przysługiwała pracownikom znajdującym się w okresie wypowiedzenia, pozostającym na urlopie bezpłatnym.

Strony zobowiązują się do powrotu do rozmów ws realizacji pozostałej części żądania (1600 zł) w terminie do 15 stycznia 2024 r. Do tego czasu organizacje związkowe zobowiązują się do niewszczynania, nieprzeprowadzania oraz niezachęcania do wszczynania żadnych akcji protestacyjnych.